Pinksteren! ( 2 )

Handelingen 2 : 5 – 13 

In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden. Ze waren afkomstig uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder van de apostelen en de andere leerlingen zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: “ het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben. Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. “ Verbijsterd, en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: “  Wat heeft dit toch te betekenen? “ Maar sommigen zeiden spottend: “ ze zullen wel dronken zijn! “ 

Voor het Pinksterfeest ondernamen Joden vanuit de hele wereld een bedevaart naar Jeruzalem. Pinksteren was van oudsher een oogstfeest. 

“ Driemaal per jaar moeten jullie ter ere van Mij feestvieren. / Verder moeten jullie het Oogstfeest vieren, het feest van de eerste opbrengst van wat je op je akker hebt gezaaid, en tot slot, wanneer de hele oogst is binnengehaald aan het eind van het jaar, het inzamelingsfeest. Driemaal per jaar moeten alle mannen voor de Machtige, de Heer verschijnen.” ( Exodus 23 : 14 – 17 ) had de Heere tegen Mozes gezegd. Daarom stroomde Jeruzalem vol met pelgrims die overal vandaan kwamen. 

Volgens de overlevering werden niet alleen de twaalf apostelen, maar ook de andere honderdtwintig  leerlingen van Jezus vervuld met de Heilige Geest. Ze begonnen te spreken zoals de Geest hun ingaf. Het Woord van God en de lofprijzingen van Zijn heilige Naam vulden hun mond. Waarschijnlijk verstonden ze niet alleen zichzelf, maar ook elkaar zegt de overlevering. Het wonderlijke was dat ze zich helemaal niet voorbereid hadden op deze situatie, ze spraken zoals de Geest hun gaf uit te spreken. De Geest gaf de spreekstof en de taal! 

Dat was een groot wonder.De Heere gaf Zijn volgelingen verstand, talenkennis, de juiste uitspraak en inzicht in de boodschap die ze moesten brengen. De leerlingen waren geen theologen, en ook geen wereldwijze mensen. Ze waren nog niet veel verder verder gekomen dan een vissersboot op het meer van Galilea. Ze hadden geen theologie gestudeerd, en geen universiteit bezocht. Maar Jezus Christus was hun leermeester. God – die de mens gemaakt heeft – maakte hun mond als de pen van een vaardig schrijver. ( Psalm 45 ) Normaal gesproken spraken ze in het dagelijks leven Syrisch, een dialect van het Hebreeuws. Nu vloeiden de bijzonderste klanken uit hun mond. 

“ Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen Mijn leerling kan worden.” had de Heere Jezus gezegd. Dezelfde Jezus liet een talenwonder gebeuren om te bewijzen dat Hij deed wat Hij beloofde. Het was de eerste uitwerking van de uitstorting van de Heilige Geest! 

De Joden die van over de hele wereld gekomen waren kwamen allemaal op het geluid van de storm af. Ze begrepen er niets van! Want iedereen hoorde de gelovigen in zijn eigen taal. 

“ Die mensen komen allemaal uit Galilea “ zeiden ze tegen elkaar. Hoe kan het dan dat we ze in onze eigen taal kunnen volgen? We komen allemaal weer ergens anders vandaan! “ De Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en Asia, Frygië, Pamfylië, Egypte, Cyrene, en Rome snapten er niets van! De proselieten en Joden uit Kreta en Arabië ook niet. 

“ Wat is dat toch allemaal? “ vroegen ze en keken elkaar verbijsterd aan. Sommigen spotten en zeiden dat de leerlingen dronken waren. Dat waren voor het grootste deel de Joden uit Jeruzalem die niet in de gaten hadden dat de onverstaanbare klanken die ze hoorden de talen van de samengestroomde menige waren. Ze hielden het allemaal voor abra cadabra en dronken onzin. En aangezien zij de Heere Jezus al eerder voor een wijnzuiper uitgescholden hadden, is het logisch dat zij Zijn volgelingen ook voor iets dergelijks uitmaakten. Maar niets of niemand zou de roem en de eer van Jezus Christus, de Zoon van God tegen kunnen houden. De volheid des tijds was aangebroken! 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *