Micha ( 8 )Micha 5
Al vele jaren voor de ballingschap was het Joodse volk sterk in aantal afgenomen. De toestand van Jeruzalem leek hopeloos. ( Micha 4: 14 ) Maar onverwachts zou er verlossing dagen! Het onaanzienlijke plaatsje Betlehem doemde op in een profetie die zijn weerga niet kende. De lang beloofde Koning ( Micha 2: 3 / 4: 8 ) zou hier geboren worden! (vgls 2 Sam. 7 en Jes. 11: 1 ) 
Micha richtte zich in beeldspraak tot dit nietige dorp en zei: “ En gij, Bethlehem Efratha, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn vanouds, van de dagen der eeuwigheid.”
Er stond iets heel bijzonders te gebeuren. Het Verbond van Jaweh met Adam en Eva was niet vergeten! De belofte zou vervuld worden. Op een totaal andere manier dan iemand ooit maar had kunnen denken. Een nietig Mensenkind zou het Plan van God ten uitvoer brengen.
Het Kind dat geboren zou worden, was van eeuwigheid, maar zou tegelijkertijd van het aloude koningshuis van David afstammen. Zijn oorsprong lag in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. De dagen van weleer, deze uitdrukking werd op precies dezelfde manier door andere profeten gebruikt. ( Jes. 63: 9, 11/ Amos 9: 11/ Micha 7: 14 / Mal. 3: 4 ) Zij hield steeds verband met geweldig mooie gebeurtenissen betreffende de oorsprong van Israël of het koningshuis van David. Micha benadrukte dit om aan te geven dat het om een wettig kind zou gaan. Daarom wisten Zacharias, Elizabeth, Simeon en Anna zeker Wie de Goddelijke Baby was. Het was hen door de Heilige Geest geopenbaard. 
“ Totdat de vrouw die zwanger is haar kind gebaard heeft, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de Heere, Zijn God. Met de Majesteit van Zijn verheven Naam. Zij zullen veilig wonen, want Hij zal heersen tot aan de einden der aarde. En Hij brengt vrede.”
Tot de tijd dat de Messias geboren zou zijn, zou de Heere Israël aan het oordeel overgeven. Maar de Heere Jezus Christus, Die de nieuwe Messias zou zijn, zou als een nieuwe David optreden. Hij zou op een totaal andere manier de eenheid van het volk van God tot stand brengen dan dat zijn voorouder dat gedaan had. Hij zou hen rondom Zichzelf verzamelen, en zelfs de heidenen zouden aan Gods volk worden toegevoegd.   ( Micha 4: 3 / Joh. 10: 16 ) 
Dit alles zag Micha voor zijn geestesoog opdoemen, dwars door de donkere tijden van oordeel en deportatie heen.En daarom klonk het lied van Betlehem al eeuwen voordat de profetie vervuld zou zijn! (SB, SV met uitleg, MH, SV kantt ) 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *