Micha ( 6 )

Micha 4 : 1 – 5 

Na alle onheilstijdingen die Micha de Israëlieten bekend moest maken, trat er Gode zij dank een positieve wending op. Door het geloof zag Micha herstel optreden voor het verwoeste en gedeporteerde volk van God! Zoals het een profeet betaamde, riep hij vol passie uit: 
“ Eens zal de dag komen, dat de berg met de tempel van de Heere rotsvast zal staan. Verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Volken zullen daar samenstromen en machtige naties zullen zeggen: “ Laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jakobs God”. Het leek onwaarschijnlijk allemaal. Maar zou er iets onmogenlijk zijn voor God?
Hoewel Sion verwoest zou worden, en als een akker omgeploegd, toch zou Jahweh Zijn volk niet verstoten. Integendeel, er zouden juist grote wonderen tot stand gebracht worden, we begrijpen uit de profetie dat de Heere weer eens met een kromme stok een rechte slag zou slaan. Door wat er allemaal ging gebeuren, zouden de heidense volken in het verbond van de Heere ingesloten worden. ( Rom. 11: 11, 12 ) Midden in de wereld zou de Heere Zich opnieuw een kerk vormen waarbij het volk van God door een nieuwe grondwet, en een nieuwe geestelijke wijze van eredienst ingesloten zou worden.
Micha voorzei grote wonderen. De heidenen zouden zich met hun hele hart tot God bekeren. De wet van Jahweh zou ook hun wet worden. In tegenstelling tot wat gangbaar was zouden de mensen hun technische en menselijke kwaliteiten niet langer inzetten om oorlog te voeren, maar voor goede en nuttige doeleinden. ( zie ook Jes. 60, Hag. 2: 7 , Openb. 21: 24 – 26 ) De vrede die tussen de mogendheden zou ontstaan, zou het gevolg van de bekering van niet- Israëlieten zijn. Zij zou in scherp contrast staan tot de bedrieglijke vrede die de valse profeten ( Micha 3: 5 ) voorzegden. Micha zag de komst van de Messias met Zijn weergaloos mooie gevolgen als een diamant voor zijn geestesoog oplichten. Hoewel hij niet wist van de letterlijke omstandigheden, de kribbe, het lijden, het kruis en de dood, toch wist hij genoeg om de overwinning op de satan uit te roepen.
“ Hij zal rechtspreken tussen machtige volken. Over grote en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers, en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. Ieder zal zitten onder zijn wijnrank, en onder zijn vijgeboom, door niemand opgeschrikt.
Want de Heer van de hemelse machten heeft het gesproken. “ 
Wat een vrede, ongelooflijk.
De Heere zou een rest uit de Israëlieten bijeenbrengen, en hen deel laten nemen aan het heil. Het koningshuis van David zou worden hersteld. Bovendien zou Jeruzalem een trekpleister worden voor mensen uit alle volken die zich tot de Heere bekeerden, en zich aan Zijn heerschappij onderwierpen om in vrede te leven. 
Sommige verklaarders denken dat deze profetie in een duizendjarig rijk vervuld zal worden, maar de apostel Paulus gaf aan dat deze vervulling al sinds het Pinksterfeest aan de gang is.
Allerlei mensen verschillend van natie, taal, en huidskleur zouden zich sinds die tijd tot God bekeren en de vrede van de Heere Jezus Christus ontvangen. Vrede tussen Joodse gelovigen en alle andere heidenen.
Micha laste nu een korte toepassing in, keek zijn hoorders aan en zei vervolgens: “ Laat andere volken hun eigen goden volgen, wij vertrouwen op de Naam van de Heer! “
Voortgaan Israël, trouw blijven aan de Heere, je God. Geen andere volken imiteren, maar leven in totale gehoorzaamheid aan Hem. Dan zal het goedkomen!
 

 

Geef een reactie