Mattheüs 2 : 1 – 12

Hoewel Jezus de wens van alle volken was, bleef Zijn geboorte in eerste instantie onbekend. Op een paar herders na hield heel Jeruzalem zich geestelijk nog in leven met de bedeling van het Oude Testament. De schitterende boodschap van engelen en  herders was niet verder doorgedrongen dan tot de omgeving van Bethlehem. Volgens de overlevering gingen er bijna twee jaar voorbij voor de Elohim de wijzen uit het Oosten naar Betlehem leidde. 

Herodes was aan de macht. Hij was afkomstig uit Edom. Keizer Augustus en Antonius hadden hem tot koning over Judea aangesteld. Herodes was een wreed man. Eerdere heersers uit de dynastie van de Hasmoneeën bekleedden naast het koningschap ook het ambt van hogepriester. Voor Herodes was dat vanwege zijn Idumeese afkomst niet mogelijk. Hij werd dan ook gedwongen een hogepriester te benoemen  buiten zijn eigen familie. Dat was niet zonder risico, aangezien de hogepriester een grote invloed op de publieke opinie had en ook op politiek vlak een belangrijke factor inkleurde. Om te voorkomen dat de macht van de hogepriester te groot zou worden hield Herodes zich het recht voor niet alleen een hogepriester te kunnen benoemen, maar deze ook af te zetten wanneer dat in zijn ogen nodig was. Ook Herodes’ opvolgers volgden deze politiek, zodat er in de Herodiaanse periode vele verschillende hogepriesters zijn geweest. 

Al met al was het daar in Jeruzalem een melting pot van religie, politiek en macht. De Elohim had dit centrum links laten liggen en Zijn engel Gabriël naar eenvoudige mensen gestuurd die zonder tegenargumenten in Hem geloofden. Dit alles kon niet in de weg staan dat God voor Zijn eigen eer instond. Zoals altijd deed Hij dat op een wonderlijke bovennatuurlijke manier. 

Nadat er twee jaar voorbijgegaan waren trok een karavaan de stadspoorten van Jeruzalem binnen. De rijk versierde kamelen droegen drie magiërs op hun rug. Het waren mannen die zich naast allerlei wetenschap met astrologie bezig hielden. Waren het nakomelingen van Joden die tijdens de diaspora in Babel terecht gekomen waren? ( Daniël 2 : 2, 10 ) Zouden ze de eeuwenoude boekrollen van Mozes bestudeerd hebben? ( Num. 24 : 17 ) Dat moet haast wel.

Tijdens hun nachtelijke speurtochten over het firmament hadden de mannen een schitterende ster ontdekt. Ze geloofden niet dat deze ster een conjunctie van planeten was, een komeet of een ander bovennatuurlijk verschijnsel. Bestudering van de Oude profetieën had hen van het feit overtuigd dat deze Ster de aankondiging van iets heel bijzonders moest zijn. 

De verschijning van het bijzondere licht zagen ze als een aanduiding dat er een belangrijk persoon geboren was in het land van Judea. Daar zweefde de wonderlijke ster overheen! Niemand minder dan de Elohim legde een Goddelijke indruk op hun gemoed die de magiërs in staat stelde om te begrijpen dat deze ster een hemels teken van de geboorte van Christus was. 

De magiërs dachten Jeruzalem in opperste staat van aanbidding te vinden. Het eerste wat ze vroegen toen ze de stad binnentrokken was de plaats waar de geboren Koning van de Joden te vinden was. Tot hun verbazing was er niemand die hen wijzer kon maken. De hele stad raakte in rep en roer. Totaal van zijn stuk gebracht wendde de koning zich tot de overpriesters en schriftgeleerden om navraag te doen naar de plaats waar de Christus geboren zou worden. 

Die hadden niet veel tijd nodig om een antwoord op deze vraag te geven en gaven eensgezind aan dat het om Bethlehem ging. Met stijgende ongerustheid hoorde Herodes alles aan. Na 35 jaar op de troon gezeten te hebben was hij een oud man geworden. Hij besefte met schrik dat een nieuw geboren Koning hem binnen afzienbare tijd zeker van zijn troon zou willen stoten. Hij had al verschillende leden van zijn familie laten executeren om zijn troon veilig te stellen, en nu dit weer!

“ En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die Mijn volk Israël hoeden zal. “ zeiden de schriftgeleerden en overpriesters onverstoorbaar. Herodes gaf geen commentaar, maar liet de magiërs in het geheim bij zich komen. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster verschenen was. 

 

Daarna zei hij tegen hen dat ze naar Bethlehem moesten reizen om uit te zoeken waar het Kind was. Hij wilde dolgraag op de hoogte gehouden worden van hun ervaringen zodat hij zelf het Kind ook eer zou kunnen bewijzen. 

De wijze mannen lieten Jeruzalem achter zich en gingen weer op weg. En opeens was daar de ster weer die ze al eerder hadden gezien. Met grote blijdschap zagen ze dat ze zich niet vergist hadden! De ster wees hen de weg naar Betlehem. Hij bleef stilstaan boven het huis waar het Kind was. 

De magiërs lieten zich van hun kamelen vallen en gingen het huis binnen. Daar vonden ze Jezus met Maria Zijn moeder. Eerbiedig en diep geroerd knielden ze neer en gaven Hem de Goddelijke eer die Hij waard was. 

Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en haalde goud, wierook en mirre tevoorschijn. Onderweg hadden ze niets daarvan aan Herodes gegeven. Wanneer mensen in Oosterse landen hun koningen hulde bewezen dan gaven ze hen geschenken. 

Jezus werd goud gegeven als een koning aan wie schatting betaald werd. Hij kreeg wierook als een uiting van Goddelijke eer die vereerd werd met de rook van fijn reukwerk. Mirre werd geschonken aan een Mens Die zou sterven.  Mirre zou worden gebruikt voor het balsemen van Zijn verbroken lichaam. 

Vol ontzag zien we hoe nauwgezet en heerlijk de Elohim Zijn Goddelijke plan ten uitvoer bracht.  

 

One response to “Mattheüs 2 : 1 – 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *