Luisteren naar Christus ( 2 )

 
 
Luisteren naar Christus ( 2 ) Over het Heilig Avondmaal.
Het gaat er in ons geestelijke leven op dezelfde manier aan toe als bij de geboorte van een baby. Allereerst wordt het kind geboren. Vervolgens heeft het steeds opnieuw voedsel nodig om in leven te blijven. Zo gaat het ook met een kind van God! Een wedergeboren christen heeft geestelijke voedsel nodig. De Bijbel, het Woord van onze God is het middel om dat te ontvangen.Maar bij dat Woord gaf God ons ook tekenen die in de kerk sacramenten genoemd worden. Het eerste sacrament is de Heilige Doop. De Doop is als het ware een zegel van de wedergeboorte en van de reiniging van onze zonden. Daarbij laat de Heilige Doop ons zien dat wij bij Christus en Zijn kerk horen. Het tweede sacrament is het Heilig Avondmaal. De Heere Jezus Zelf heeft in de nacht waarin Hij verraden werd, Zijn discipelen opgeroepen om het Avondmaal steeds opnieuw te vieren. Wij moeten daarbij nadenken over Zijn bitter lijden en sterven. Als wij deze Gedachtenismaaltijd zegenrijk willen houden dan is het nodig om ons daarop voor te bereiden. Want omdat wij hier op aarde steeds opnieuw naar aardse zaken toegetrokken worden moeten wij ons er elke dag bewust toe zetten om aan geestelijke zaken te denken.
Iedereen die naar het Avondmaal van onze Heere Jezus wil gaan moet in een passende gesteldheid van het hart voor God verschijnen.
Want de Heere God, de Koning van de Tafel zal ons hart aanzien, en doorzien. ( Math. 22: 11, 12 ) Voor elk oprecht kind van God is dat een heerlijk feit.
Wij komen bijzonder dicht bij Hem in dit Avondmaal zoals een bondgenoot aan tafel plaastneemt met andere bondgenoten. Wij mogen daar bovendien de tekenen en zegelen van het gekruisigde lichaam en vergoten bloed van de Heere Jezus nuttigen. En omdat de Heere Zelf in dit alles geheiligd wil zijn, moeten wij in ons hart bedenken wat er staat in Micha 6: 6 ‘ “Waarmee zal ik de Heere tegenkomen en mij bukken voor de hoge God? Wat kan ik de Hem aanbieden en waarmee kan ik hulde brengen aan deze verheven Heere? “
In het Oude Testament dachten de toehoorders van de profeten dat de Heere een groot aantal offers van hen verwachtte. Maar de profeet Micha leerde de mensen dat Hij iets heel anders van hen vroeg. Micha profeteerde het de kinderen van Israël bijzonder duidelijk. Het was hen al aangezegd in de eeuwen die voorafgingen. Mozes had de Wet gegeven, en vele profeten hadden het Woord van God gebracht! Daar refereert Micha aan als hij het opnieuw aan het volk en ook aan ons openbaart. Wat was het cruciale offer dat aangenaam was in Gods ogen? Zij moesten recht doen, trouw betrachten en nederig – dat betekent hier nauwgezet – de Weg gaan met de Heere.
De profeet Amos had vooral over de rechtspraak en maatschappelijke gerechtigheid gesproken. Hosea was de profeet van de liefde en trouw geweest, en Jesaja had de hoogmoed van de mensen aan de kaak gesteld. Mensen die hun vertrouwen op hun eigen kracht en kunnen stelden, en niet op de Heere. Daarom was het uiteindelijk niet goed met Gods volk afgelopen. Dat is erg, en zo gaat het vaak verkeerd in ons leven. Het Heilig Avondmaal herinnert ons echter aan de beloften van God dat al onze zonden ons om Jezus wil van harte vergeven zijn. Het herinnert tevens aan de gerechtigheid van de Heere Jezus, Die zo volkomen voor onze zonden betaald heeft dat het voor de Heere net is alsof wij dit zelf gedaan hadden. Zelfs het kleinste geloof dat op dit heerlijke feit de hand mag leggen, zal onbevreesd en van zorg ontslagen God roemen, Die in Zijn Gedachtenismaal zoveel reden tot blijdschap geeft. Toch is het voor veel christenen steeds opnieuw een grote strijd om zo dicht bij de Heere te mogen zijn.
Bronnen: Avondmaalsformulier, NBV, SV kantt. Brakel, Redelijke Godsdienst.
 

 

Geef een reactie