Lucas 7 : 31 – 35

Waarmee zal ik dan de mensen van deze generatie vergelijken?  Waarop lijken ze? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: “ Toen we voor jullie op de fluit speelden wilden jullie niet dansen, toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet treuren. Want Johannes de Doper is gekomen, hij eet geen brood en drinkt geen wijn, en jullie zeggen: “ Hij is door een demon bezeten. De Mensenzoon is gekomen, hij eet en drinkt wel, en jullie zeggen : “ Kijk, wat een veelvraat, wat een dronkaard! Een vriend van tollenaars en zondaars! En toch is de Wijsheid door al haar kinderen in het gelijk gesteld. “ ( Lucas 7 : 33 – 35 ) 

Het is opvallend dat veel zondaren een beter inzicht in de identiteit van Jezus hadden dan de farizeeën en schriftgeleerden. Jezus bevond zich dan ook voor het grootste gedeelte van Zijn leven  onder de bevolkingsgroep waar Hij wonderen en krachten verrichten kon. Terwijl de geestelijke elite Zijn doen en laten scherp afkeurde, bezocht Hij de mensen die zich door Johannes de Doper hadden laten dopen. Zij brachten hulde aan God en aan Johannes. ( Lucas 7 : 29 ) terwijl hun geestelijke leiders het plan van God en de doop door Johannes afwezen door zich niet te laten dopen en hun zonden niet te belijden. 

Jezus zag het hele gebeuren met een bedroefd en bezwaard hart aan. Hij vertelde een gelijkenis. Daarbij nam hij kinderen tot voorbeeld. Hij begon: “ Ik ga iets zeggen over jullie, de mensen die nu leven. Weet je waarop jullie  lijken? Jullie lijken op kinderen op een plein, die nergens zin in hebben. Als er vrolijke muziek gemaakt wordt, dan zeggen ze: “ Wij willen niet dansen! “  En als er een verdrietig lied gezongen wordt, dan zeggen ze: “ Wij willen niet huilen! “ 

Zo is het ook met jullie. Eerst kwam Johannes de Doper. Hij at geen brood en dronk geen wijn. Toen zeiden jullie: “ Hij heeft een kwade geest in zich! “  Daarna ben Ik gekomen, de Mensenzoon. Ik eet wel brood, en Ik drink wel wijn. En nu zeggen jullie : “  Kijk eens, die man eet zich vol en Hij is gek op wijn! Echt een vriend van tollenaars en slechte mensen! “ Maar het wijze plan van God is goed, en er zullen veel mensen zijn die dat begrijpen. “  

Jezus verbaasde zich intens over het feit dat de geestelijke elite die zich dagelijks verdiept had in de wetten van het Koninkrijk, zich door hoge noch lage tonen, door blijdschap noch door tranen lieten vermurwen om ernst te maken met de daadwerkelijke naleving van de regels van het Koninkrijk van God. De Vader had in Zijn wijsheid voor iedereen een passende behandeling gehad. Johannes de Doper was een gereserveerd streng iemand. Hij leefde celibatair. Men had naar hem moeten luisteren omdat hij een man van diepe gedachten en van meditatie was. Maar wat tot zijn eer strekte werd hem tot een smaad aangerekend. Omdat hij niet at of dronk zeiden ze over hem dat hij door de duivel bezeten was. 

De Heere Jezus Christus was vrijer en openhartiger in Zijn omgang met de mensen. Hij ging wel uit eten, zowel bij de Farizeeën als bij de tollenaren. In de hoop zowel aan de ene als aan de ander bevolkingsgroep goed te doen, is Hij met sommigen onder hen op een basis van grote vertrouwelijkheid omgegaan. Uit deze feiten blijkt dat dienstknechten en dienaressen van God heel verschillend van aard en gezindheid kunnen zijn. Ze kunnen een totaal verschillende manier van het uitdragen van het Goede Nieuws hebben, en toch nuttig en goed zijn voor iedereen. 

Daarom moet niemand zichzelf tot een maatstaf voor anderen maken en zeker niet hard oordelen over mensen die alles niet precies zo doen zoals zij dat gewend zijn. Johannes de Doper getuigde van Christus, en Jezus prees Johannes de Doper, hoewel ze qua manier van leven elkaars tegenpolen waren.

Helaas, hun vijanden smaadden zowel de Ene als de ander. Dezelfde mannen die Johannes krankzinnig verklaarden, oordeelden dat Jezus verdorven zeden had.  Kwaadwillig mensen spreken nooit goed van een ander. Ze hebben altijd wat te roddelen of te veroordelen. Ze zijn uiterst negatief en kunnen alleen tevreden zijn als zij zichzelf kunnen vergelijken  met iemand anders die veel slechter en veel minder goed is dan zij zelf zijn. Jezus toonde aan dat God ondanks deze treurige feiten verheerlijkt zou worden. Er zouden mensen bekeerd worden! Het plan van God zou gewoon doorgaan! ( vs 35 ) 

De groep mensen die  respect en liefde voor alle genademiddelen zouden hebben, werden kinderen van de wijsheid genoemd.  Zij zouden de Goddelijke wijsheid te baat nemen en er niets om geven dat ze door sommige mensen bespot zouden worden. ( Alle vertalingen en studiebijbels ) 

Geef een reactie