Lucas 1 : 1 – 4

“ Geachte Theofilus, ik schrijf dit Bijbelboek voor u. Zo kunt u zelf lezen dat het klopt wat de mensen u verteld hebben over Jezus, en over alles wat er met Hem is gebeurd. Dankzij de mensen die erbij waren is het verhaal goed bewaard gebleven. Het Goede Nieuws is van mond tot mond doorverteld. Ik heb het plan opgevat om om alles op te schrijven. Er zijn al eerder boeken over Jezus geschreven, maar ik heb alles nog eens haarfijn uitgezocht en ben helemaal bij het begin begonnen.” aldus Lucas. 

De naam Theofilus betekent: vriend van God. Sommige verklaarders denken dat er niet direkt een bepaald persoon met deze man bedoeld werd, maar iedereen die God liefheeft Er is echter ook grote kans dat er een overheidspersoon mee bedoeld werd omdat Theofilus dezelfde eretitel meekreeg als de aanspreekvorm die  Paulus aan stadhouder Festus gaf. ( Handelingen 26 : 25 ) 

De onderwerpen die Lukas beschreef waren zaken die onder christenen volkomen zeker waren omdat ze alles met eigen ogen hadden gezien. Lukas voelde de roeping om het levensverhaal van de Heere Jezus Christus op schrift te stellen. Wat hij op het punt stond openbaar te maken stemde overeen met de mondelinge overlevering van mensen die van het begin af aan toeschouwers en dienaren van het Woord waren geweest: apostelen, en Jezus` vroegere leerlingen. Nadat ze alles over Jezus uit de eerste hand gehoord hadden, bedienden zij het aan anderen. ( Johannes 1 : 1 ) In tegenstelling tot de theologische elite van hun tijd brachten ze het Evangelie niet als meesters, maar als dienaren. Dienaren van het Woord waren aanschouwers van het Levende Woord geweest! Jezus had temidden van Zijn leerlingen Zijn eerste wonderen verricht. ( Johannes 2 : 11 ) De hele tijd waarin Jezus onder de mensen in – en uitging waren ze in Zijn nabijheid geweest. ( Handelingen 1 : 21 ) Het geschreven Evangelie van Lucas stemt exact overeen met datgene wat in de eerste dagen van de kerk gepredikt werd. 

Lucas had zichzelf als tool gesteld om alle details over het leven van Jezus nauwkeurig te onderzoeken. Hij had zijn kennis niet alleen via de overlevering verzameld, ook via openbaring en inspiratie. Door de Heilige Geest gedreven kon hij zeggen dat hij een volkomen kennis over deze dingen bezat. 

Opvallend detail van Lucas handelswijze richting Theofilus was de noodzaak die Lucas voelde om hem zekerheid te geven over de zaken waarin hij onderwezen was. Hij probeerde op deze manier om met nauwkeurig nagetrokken informatie een basis te creëren voor het geloof van Theofilus, en via hem voor iedereen die van niet – Joodse afkomst was en de Heere Jezus Christus niet persoonlijk gekend had. Je leest in het Evangelie van Lucas voortdurend het streven op om de gebeurtenissen die hij beschrijft in te bedden in de geschiedenis van die tijd.  Daarin ligt een wijze les. Het is nodig dat mensen die onderwezen zijn in de zaken van God zich er met minstens zoveel precisie op toeleggen om niet alleen te weten wat ze geloven, maar ook te weten waarom ze geloven, zodat ze andere mensen rekenschap kunnen geven van de hoop die in hun hart leeft. 

Zo – al onderzoekend – werd de Geest van openbaring en Goddelijke inspiratie verbonden aan de heilsfeiten. De Heere vond de inspanningen van Lucas zo mooi en het resultaat zo briljant dat Hij alles op liet nemen in het boek der boeken: de Bijbel, het geïnspireerde Woord van God! ( de Bijbel in gewone taal, SB, MH ) 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *