Kerstgeschiedenis ( 2 )

In de tijd dat Herodes koning van Judea was leefde er in het Joodse gebied Judea een priester, Zacharias. De priesters waren onderverdeeld in 24 afdelingen. Om de beurt waren zij verantwoordelijk voor de tempeldienst. ( zie 1 Kron. 24 ) Abia hoorde bij de achtste afdeling. Zacharias`vrouw Elizabeth was ook afkomstig uit een priesterlijke familie. Man en vrouw waren voorbeeldige gelovigen, zowel in het nakomen van de rituele voorschriften, als in moreel en geestelijk opzicht. Onberispelijk wandelden zij in alle geboden en wetten van de Heere.
Begrijpelijk dat het een zwaar leed voor beide echtelieden was dat Elizabeth onvruchtbaar bleek te zijn. Geen zichtbare zegen van God over hun huwelijk! Teleurstelling en leed gaan dus niet aan rechtvaardige mensen voorbij. Zelfs de sociale schande niet. Want een vrouw zonder kinderen zou nooit de moeder van de Messias kunnen worden. Maar zoals al zo vaak uit de geschiedenis bleek, zou ook nu het wonder van God groter blijken te zijn dan wat mensen dachten dat mogelijk was.
De achtste afdeling was aan de beurt om de priesterdienst te vervullen. Naar oud gebruik werd er geloot. Zacharias werd aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heere! De heilige plaats waar alleen de priesters mochten binnengaan, daar mocht hij nu komen. Deze enorme eer kon  een priester maar één keer in zijn leven ten deel vallen.
Daar ging Zacharias! De samengestroomde menigte bleef buiten op het tempelplein staan bidden terwijl het offer werd gebracht op de heilige plaats waar alleen de priesters binnen mochten gaan. Verboden terrein voor gewone mensen. De priesters hielden het vuur op het reukofferaltaar brandende en voegden daar `s morgens en `s avonds wierook aan toe. Dit jaar was het Zacharias aan wie de grote eer te beurt viel die aan vele priesters nooit toegewezen werd. Er waren namelijk veel te veel priesters. En op deze bijzonder plaats gebeurde het! God koos tijd en plaats om deze priester toe te spreken!
Aan de rechterkant van het reukofferaltaar verscheen een engel van de Heere! In het bijzonder in het Evangelie van Lucas lezen we over engelen die verschijnen rondom de episode van de geboorte van de Heere Jezus. ( Lucas 1: 13, 18. 19, 26, 28, 30, 34, 34, 35, 38/ 2: 9, 10, 13, 15, 21 )
Zacharias schrok verschrikkelijk, een hevige angst overviel hem. Wie kon God zien, en leven? Maar de engel nam zijn angst weg en zei: “ Wees niet bang Zacharias, want je gebed is verhoord, en je vrouw Elizabeth zal je een zoon baren. Je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen. Velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal in de ogen van God groot zijn. Wijn en andere gegiste dranken zal hij niet drinken. Reeds voor zijn geboorte zal hij vervuld zijn met de Heilige Geest. Velen uit het volk van Israël zal hij tot de Heere hun God brengen. Als bode zal Hij voor hen uitgaan in de geest en kracht van Elia. Hij zal ouders met hun kinderen verzoenen, en zondaars tot rechtvaardigheid brengen. Zo zal hij het volk Israël gereedmaken voor de komst van de Heere Jezus! “
Johannes – het komende kind – zou dus een profeet zijn. Zijn taak zou niet in wonderen tot uiting komen, maar in de profetische boodschap die hij brengen zou. ( Mal. 2: 6 ) Dit kind was geroepen om de overgang van het oude naar het nieuwe verbond voor te bereiden. ( Jes. 40: 3 – 5 )
En? sprong Zacharias op van vreugde? Viel hij neer aan de voeten van de engel? Niets van dat alles.  Maar eens te meer zou blijken hoe alleen God alle eer toekwam voor het vervullen van Zijn belofte aan de mensheid.
https://www.youtube.com/watch?v=JHdQUiA3lBc

One response to “Kerstgeschiedenis ( 2 )

Geef een reactie