Johannes 19 : 5 – 7

“ Daarop kwam Jezus naar buiten met de doornenkroon op en de purperen mantel om. Hier is Hij, de Mens, zei Pilatus. Maar toen de hogepriesters en de gerechtsdienaars Hem zagen, begonnen ze te schreeuwen: Kruisig Hem, kruisig Hem! “ Toen zei Pilatus: neem Hem dan maar mee en kruisig Hem zelf, want Ik zie niet waaraan Hij schuldig is. “ De Joden zeiden: “ Wij hebben een wet die zegt dat Hij moet sterven omdat Hij zichzelf de Zoon van God heeft genoemd.” 

Het unieke aan de Zoon van God is dat Hij mensen wil gebruiken om de zaken die Hij Zelf makkelijk aankan uit te laten voeren. Bovendien laat Hij mensen op hun eigen manier het Evangelie doorgeven. Je leest in de beschrijvingen van de apostelen over het lijden en sterven van Jezus dan ook verschillende verslagen op. Johannes sloeg bijvoorbeeld een aantal details over die in de andere evangelieën uitvoerig genoemd worden. De angst van Jezus, de kus waarmee Judas Hem verraden had, de genezing van het oor van de dienstknecht vind je in het Johannesevangelie niet terug. Johannes plaatste Jezus` gezag op de voorgrond. Jezus ging in Johannes` beschrijving Zelf de soldaten tegemoet, die voor Hem terugdeinsden. Heel bijzonder! Jezus was niet het slachtoffer, maar Hij beheerste de situatie en zorgde ervoor dat Zijn leerlingen konden ontsnappen. ( Joh. 10 : 18 ) De drievoudige verloochening van Petrus ( Joh. 18 : 15 – 27 ) leidt bij Johannes het verhoor in dat uitmondt in het proces voor Pilatus. Dit proces –  en vooral de rol die Pilatus daarin gespeeld heeft – wordt door Johannes bijzonder gedetailleerd bechreven. Een bepaalde ironie en zinnen met een dubbele betekenis nemen in Johannes` beschrijving een belangrijke plaats in. De aanklagers van de Heere Jezus weigerden om zichzelf ritueel te verontreinigen, maar ze deinsden er niet voor terug om in moreel opzicht hun handen vuil te maken. Pilatus stelde Jezus een aantal keren voor als Koning van de Joden, zonder te beseffen hoezeer hij de waarheid sprak. 

We lezen over de wonderbaarlijke zelfvernedering van onze Heere Jezus Christus. We bewonderen het onoverwinnelijke geduld van Zijn lijdende en onoverwinnelijke liefde. We bewonderen ook de goedheid en trouw, die Hem Zich geduldig lieten vernederen. Jezus verdroeg niet alleen doodsangsten, maar ook pijn, spot, smaad en hoon. Romeinse soldaten hadden Jezus een doornenkroon en een purperen soldatenmantel aangedaan. Ze hadden zich voor Hem neergebogen en Hem spottend gegroet. Met vlakke handen sloegen ze in Zijn gezicht. Zo gefolterd en geslagen werd Hij door Pilatus aan de mensen getoond. Misschien namen Jezus` aanklagers genoegen met deze mishandelingen, daar hoopte Pilatus heimelijk op. 

“ Zie, de mens! “ drie woorden die vol minachting uitgesproken werden. Er sprak niet alleen minachting uit voor Jezus, maar ook voor de Joodse leiders en hun beschuldigingen. Voor Johannes waren het onbewust uitgesproken profetische woorden. Zonder dat hij er enige notie van had, had Johannes de waarheid gesproken. Jezus was de mens bij uitstek die Zijn leven voor de mensheid op zou offeren, terwijl Hij totaal onschuldig was. Het gewone volk was misschien tevreden geweest met de verklaring van Pilatus over Zijn onschuld. Hun kwaadaardigheid ten opzichte van Jezus was onredelijk en sloeg nergens op omdat er niemand was die enige beschuldiging aan Zijn adres hard konden maken. Maar niemand gaf er wat om. De grote nood van Zijn geseling, noch Zijn geduld om dat allemaal te verdragen kon iemand ook maar enigszins gunstiger stemmen. 

Pilatus probeerde de volkswoede die tot een opstand aanzwol nog enigzinds te kalmeren. “ Nemen jullie Hem dan en kruisig Hem zelf maar. “ riep hij. Maar Pilatus bezat niet voldoende moed om in overeenstemming met zijn geweten te handelen en Jezus vrij te laten.  De dolgedraaide Joden beriepen zich op hun wet, en voerden het argument aan dat Jezus beweerd had dat Hij een God was. Ze keerden elke steen om, om maar van Hem af te komen. Ze misbruikten de Heilige Wet van God en maakten die tot een instrument van hun kwaadaardigheid. Jezus was geen lasteraar en al helemaal geen leugenaar. Hij was werkelijk de Zoon van God. Wat tot Zijn eer en tot de zaligheid van al die mensen had kunnen dienen rekenden ze Hem toe als een misdaad. Zo werd de Heilige Goede wet van God misbruikt en Jezus ter dood veroordeeld. ( MH, SV met uitleg, de Bijbel in gewone taal, SB ) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *