Jezus Christus voor vandaag

De Here God is de rijkste persoon in het heelal. Het Oude Testament met het verhaal van de Schepping van hemel en aarde als centraal uitgangspunt, wordt samengevat in psalm 100: “ Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe. Zijn volk zijn wij, de schapen die Hij weidt. “ 
In het Nieuwe Testament ligt de nadruk niet langer op het stoffelijke, niet op de aarde en haar rijkdommen. De rijkdom van God wordt voornamelijk beschreven in termen van heerlijkheid, een eigenschap die de Heere Jezus  al van voor de grondlegging van de wereld had. “ De rijkdom van Zijn heerlijkheid “ of “ Zijn rijkdom in heerlijkheid “ noemt de apostel Paulus dat in Efeze 3 : 16, Filip. 4 : 19 en Kolossenzen 1 : 27.
“ Moge Hij vanuit Zijn rijke luister uw innerlijke wezen krachte en sterkte schenken door Zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart. “ schreef de apostel Paulus aan de gemeente te Efeze. Daar bedoelde hij mee dat het vertrouwen en de liefde van ons tot de Heere Jezus steeds verder verdiept moeten worden. Dit wonen van Christus in ons hart moet niet fysiek opgevat worden. Het is ook geen mystiek samensmelten van onze ziel met het hart of de ziel van de Heere Jezus. Nee, het komt allemaal van Zijn kant vandaan: Gods liefde wordt op ons overgedragen. ( Efeze 3 : 18 en 19 ) Dit is een groot wonder, een mysterie met een geweldige uitwerking.
De Here was van voor de grondlegging van de wereld zeer doelbewust en trefzeker aan het werk. Hij schiep en verloste de wereld om in de komende eeuwen te laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed Hij voor ons is in Christus Jezus. ( Efeze 2 : 9 )
Deze boodschap lijkt in fel contrast te zijn met de onrust en chaos die wij in de wereld om ons heen opmerken. Toch is dit niet zo.
Om deze reden is Jezus Christus in de wereld gekomen. Hij is de mensgeworden en zichtbare ontferming van God de Vader over alle ellende en zonde. 
“ Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar om haar te behouden. “ ( Johannes 3 : 17 / Romeinen 3 : 26 ) De komst van Jezus Christus was om de heerlijkheid van Gods ontferming uit te drukken.
Het doel van Zijn komst was: de barmhartigheid van God aan te prijzen, en toe te passen, zodat alle volken gered en vrij zouden worden. ( Lucas 1 : 54 ) 
Voor ons mensen is Zijn ontferming gratis. Voor Jezus was de prijs de totale vernietiging van Zichzelf. Ook het geloof om deze genade in ontvangst te nemen is gratis. ( Filip. 1 : 29 )
Voor mensen die dit Geschenk op waarde schatten wordt het leven hier op aarde een manier om op Hem te gaan lijken. Hij zag ziekte en zonde als een zware last waar Hij de mensen van wilde ontheffen. Zijn missie hier op aarde was  het invullen van de Heilige Wet van God door barmhartigheid.
“ Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde, en tot in der eeuwigheid. “ ( Hebr. 13 : 8 )
Hierdoor blijkt Hij ten allen tijde een vast fundament, en kunnen wij altijd genade en goedheid bij Hem vinden. Ook als het ons niet goed genoeg lukt om op Hem te lijken. ( Hebr. 4 : 16 ) De plaats waar Zijn barmhartigheid bewaard wordt, dat is de troon van God! Wat een geweldige Plek. 

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *