Het werk van Jezus ( 8 )

Zonde is ongehoorzaamheid aan God, en aan Zijn wet. Maar gehoorzaamheid aan God en aan Zijn wet kan niet leiden tot herschepping en opheffing van onze sterfelijkheid. Hoewel ongehoorzaamheid tot een breuk met God leidt, kan gehoorzaamheid die breuk nooit herstellen. Het is een illusie om te denken dat onze goede werken de relatie met God weer goed zouden kunnen maken. Herstel van de relatie met God is een zaak van herschepping. Dat overstijgt onze menselijke mogelijkheden. Rechtvaardiging gaat over het eerherstel van Jezus als Israëls Messias, over het eerherstel van God volk en van de mensheid. Rechtvaardiging gaat over Christus Jezus en de beloning die Hij voor ons verworven heeft. 

“ Ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen omdat we geloven in Hem Die Jezus, onze Heer uit de dood heeft opgewekt. Hij die werd prijsgegeven om onze zonden, en werd opgewekt om onze rechtvaardigmaking. “ ( Romeinen 4 : 23 – 25 ) 

De gerechtigheid van God die eens aan Abraham werd toegerekend, is het patroon voor onze rechtvaardigmaking. ( Genesis 12 : 1 – 9 ) Romeinen 4 is niet geschreven als een historische aanbeveling van Abraham, of als een relaas van iets bijzonders aan hem. Hoewel we grote bewondering kunnen hebben voor zijn gehoorzaamheid aan de wil van God was dat niet de bedoeling van het schrijven van Paulus in Romeinen 4. Abraham was een voorbeeld, een voorloper van alle mensen die na hem in Christus Jezus gerechtvaardigd zouden worden. Hij was bijzonder begenadigd. Voor ons op wie de einden van de wereld gekomen zijn, geldt dat de genade van God gisteren en heden dezelfde is, en tot in eeuwigheid duren zal. Dat is een bemoediging! 

Er is maar één voorwaarde om de gerechtigheid van de Heere Jezus te ontvangen, dat is het geloof. Zolang God een kerk in deze wereld heeft, zal Zijn gerechtigheid aan mensenkinderen toegerekend worden. Het werk van de Heere Jezus bestond hieruit dat Hij Zich vrijwillig liet overleveren om voor onze zonden te betalen. Hij bracht door Zijn sterven verzoening aan. Met Zijn dood betaalde Hij onze schuld. In Zijn opstanding verwierf Hij onze vrijspraak.  Dit werk heeft Jezus voor ons gedaan. 

Jezus stierf voor onze zonden. “ Christus stierf voor onze zonden, zoals in de Schriften staat dat Hij is begraven en op de derde dag opgewekt, zoals in de Schriften staat. “ ( 1 Korinthe 15 : 3 ) De Heere Jezus stierf aan het kruis van Golgotha. Hij werd begraven en is van de doden opgestaan volgens de profetie van de schriften. Het is een sterke bevestiging van ons geloof in het Evangelie om te zien hoe dat met de oude profetieën overeenkomt. Vele ooggetuigen hebben Jezus gezien nadat Hij van de doden opgestaan was. Dat is niet voor niets geweest. Het was om de mensen aan te tonen dat de opstanding uit de doden van Christus absoluut zeker was omdat zoveel ogen Hem op zoveel plaatsen gezien hadden. En nu – eeuwen later –  is alles wat waardevol is in ons, mensen, toe te schrijven aan de genade van Christus Jezus. Wij zijn wat God van ons maakt. 

Jezus vervulde het Oude Testament. 

“ Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die tot vervulling te brengen.” ( Mattheüs 5 : 17 ) 

Er was iets heel bijzonders aan deze uitspraak van de Heere Jezus verbonden. De gerechtigheid die Jezus door deze regel kwam bevestigen moest overvloediger zijn dan die van de farizeeën en schriftgeleerden. Dat was een revolutionaire leer voor mensen die altijd de upper ten van de theologische elite uitgemaakt hadden. Had de Heere Jezus dat niet wat zachtaardiger kunnen zeggen? Kennelijk niet. Dat kwam omdat de mensen die Hij aansprak teveel op het uiterlijke letten terwijl ze een gewetenszaak hadden moeten maken van innerlijke Godsvrucht en van hun karakter. Wij mensen zijn de Heere Jezus niet. Maar wij mogen Zijn wijze woorden wel als voorbeeld nemen. Door wat de Heere Jezus hier op aarde heeft gedaan, moeten wij er naar streven dat Hij  ons in liefde en blijdschap aanziet. Omdat Jezus  God is, zal Hij ervoor zorgen dat Zijn Naam door ons heen verheerlijkt zal worden.  (  Leven in Christus, MH, NBV, SB ) 

Geef een reactie