Het licht dat Jesaja zag ( 3 )

De heerlijke toekomst van Jeruzalem. 

Jeruzalem wees niet langer bedroefd. Laat het licht over je schijnen, het licht van de Heer. Hij komt naar je toe als een stralende zon. Alle volken leven in het donker, de hele aarde is zo donker als de nacht. Maar over jou schijnt het licht van de Heer. Iedereen ziet dat stralende licht. De volken en hun koningen, ze komen allemaal naar je toe Jeruzalem. Ze volgen allemaal dat stralende licht, ze willen allemaal naar die schitterende stad. ( Jesaja 60 : 1 – 3 ) 

Jesaja 60 gaat over het verbond dat de Elohim met Zijn kerk gesloten heeft. Door de kennis van de Heilige Geest vervuld heeft de profeet Jesaja haar grote en heerlijke toekomst voorspeld. Hij profeteerde dat de kerk van alle tijden zich tot aan de uiterste einden van de aarde uit zou breiden. In die geestelijke Evangelietempel waar Jesaja het over had zal veel licht zijn, en dat licht zal helder en klaar schijnen. 

Jesaja voorzegde in eerste instantie de terugkomst van de Joden uit hun gevangenschap in Babel. Toen ze terugkwamen in Jeruzalem en na veel moeite de tempel opnieuw inwijdden, werden ze door de Here beloond en ontvingen ze licht en blijdschap, vreugde en eer. Zij zouden door leiders als Ezra en Nehemia de Heere opnieuw leren kennen en zich in Zijn grote goedheid leren verheugen. 

Het licht waar Jesaja het over heeft is ook het heil waar hij al eerder over profeteerde:  Is niet dit het vasten dat Ik verkies, dat je misdadige ketenen losmaakt, de banden van het juk ontbindt, de verdrukte bevrijd, en ieder juk breekt? Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis? Iemand kleden die naakt rondloopt, en je bekommeren om je medemensen? Dan breekt je licht door als de dageraad! ( Jesaja 58 : 6 – 8 ) 

Het licht wordt in het boek Jesaja in allerlei toonaarden en in vele profetische lagen uitgebeeld. 

De taak die de profeet van de Heere toegewezen kreeg, was dus om zijn toehoorders de waarheid over Gods Woord mee te delen en door te geven wat de Elohim gezegd had. Jesaja`s roeping lag vast: “ In gerechtigheid heb Ik, de Heer, je geroepen. Ik zal je bij de hand nemen, en je behoeden. Ik neem je in dienst voor Mijn verbond met de mensen en maak je tot een licht voor alle volken. “  ( Jesaja 42 : 6 ) Deze roeping had de Elohim op velerlei manieren aan Jesaja duidelijk gemaakt. 

“ Hij zei: dat je Mijn dienaar bent om de stammen van Jakob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken opdat de redding die Ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt. “ ( Jesaja 49 : 8 )

Jesaja had niet kunnen weten dat zijn woorden door alle eeuwen heen zouden klinken en tot op de dag van vandaag zeer krachtig door zouden werken in de harten van de mensen. Hoewel de aarde door een diepe duisternis overvallen zou worden, zou de kerk op hetzelfde ogenblik licht hebben. 

De roeping die voor alle gelovigen gelden zou was deze: “ Maak u op, wordt verlicht en weerkaatst het licht met de stralen die van het Evangelie uitgaan!”

Toen de Joden na hun gevangenschap weer in hun eigen land gevestigd waren, voegden allerlei andere volken zich bij hen. Niet iedereen zou tot het volk van God horen, omdat ze het geloof in Jezus Christus afwezen. Maar we moeten verder kijken. Het gaat over het heerlijke feit dat ook de heidenen tot de Evangeliekerk zouden gaan horen. Het Jeruzalem waar Jesaja het over had had betrekking op het samenstromen van een melting pot aan volken en culturen tot Christus, en het komen in geloof en hoop en heilige liefde tot het geslacht dat naar Zijn Naam genoemd wordt : De Berg Sion, de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. ( Hebr. 12 : 22 ) 

Dit Licht dat zoveel mensen tot de kerk laat komen en zoveel van God en van Zijn goedheid voor de mensen laat zien, en waardoor het leven en de onsterfelijkheid aan het licht worden gebracht, zal heel het oprechte en serieuze deel van de mensheid uitnodigen om zich bij de kerk van Jezus Christus te voegen. 

Reinheid en liefde zouden sleutelwoorden worden waar christenen aan te herkennen zouden zijn. Hemelse gezindheid en geduldig lijden, dat ook. Jesaja heeft geprofeteerd dat volken overal vandaan dat hemelse onderwijs zouden ontvangen.  ( Math. 28 : 19 ) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *