Het licht dat Jesaja zag ( 2 )

“ Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op Zijn schouders. Deze namen zal Hij dragen: Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst. “ ( Jesaja 9 : 5 ) 

Het ultieme doel van het Evangelie is het breken van het juk van de satan en de doorwerking van de Heilige Geest. Alle grote dingen die God voor de Oud Testamentische Kerk gedaan heeft werden door Hem als het Levende  Woord en de eeuwige Middelaar gedaan. Het Joodse volk en het huis en geslacht van David zijn alle eeuwen door voor een dreigende ondergang bewaard gebleven. Jesaja refereerde daaraan toen hij schreef: “ Uw volk werd onderdrukt. De mensen werden met de zweep geslagen, de stok kwam op hun schouders neer. Maar U hebt de zweep en de stok gebroken. U hebt Uw volk opnieuw bevrijd. De laarzen van de soldaten en hun jassen vol met bloed die worden in het vuur gegooid. Ja alles wordt verbrand.” De overlevering zegt dat Jesaja hierbij doelde op de ontzetting van het beleg rondom Jeruzalem door de wrede koning Sanherib. 

Jesaja was de profeet die op bevel van de Elohim Godsspraken aan Israël doorgaf, maar hij kon ook door de koning of door God geraadpleegd worden over de te volgen gedragslijn in moeilijke situaties. Op alle mogelijke manieren appelleerden de profeten aan het voorstellingsvermogen van hun toehoorders. Ze probeerden hun boodschap zó aan hen door te geven dat zij onder de indruk kwamen, tot daden werden aangezet of hun slapend geweten wakker werd geschud. Soms werd een biografische of historische vertelling ingevoegd om het geheel nog beeldender te maken. Profetische woorden waren taal die tot de fantasie en tot het hart spraken. Alles was erop gericht om de mensen tot reageren aan te zetten. 

Eén vorm verdient een speciale vermelding: de typologie waarbij de herinnering aan een gebeurtenis of persoon in het verleden diende om iets in de toekomst aan te kondigen. Veel profeten stelden het toekomstige heil voor als een nieuwe exodus. En zo komen we uit bij het tekstgedeelte waarbij de Messias als een nieuwe David optreedt. 

Omdat profeten de neiging hadden om toekomstperspectieven inéén te schuiven schetsten zij geregeld een tafereel van het einddoel van Gods heilsplan zonder de stadia te onderscheiden waarbij dit raadsplan in de loop van de geschiedenis gerealiseerd zou worden. 

Dat gebeurt hier ook. Nadat Jesaja de ondergang van het vijandelijke Assyrische leger heeft genoemd, richt hij zich op de komst van de Messias en schrijft over deze gebeurtenis alsof zij daadwerkelijk direct daarna plaatsvond. 

“ Er is een Kind geboren, we hebben weer een Koning. Hij zal over ons regeren. En zo zullen de mensen Hem noemen:  Wijze Bestuurder, Sterke God, Vader voor altijd, Koning van de Vrede. Zijn macht zal steeds groter worden, en er zal altijd vrede zijn. Hij zal op de troon van Zijn vader David zitten en Hij zal Koning zijn. Een koning zoals David was. Rechtvaardig en eerlijk. Zo`n Koning zal Hij zijn. Voor altijd en eeuwig. De machtige Heer zal daarvoor zorgen, het zal zeker gebeuren. “ jubelde Jesaja het heilsplan van God uit. 

Wij die zoveel eeuwen later geboren zijn zien Jezus in Zijn vernedering. Hij Die de almachtige God was werd geboren als een kind. Hij vernederde en ontluisterde Zichzelf om ons te verhogen en ons hart te vervullen. Hij werd in onze wereld geboren. Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. God had de wereld zo lief dat Hij Hem aan ons overgaf. 

Dit Kind, de Zoon van God is nu voor altijd bekleed met de hoogste eer en macht, zodat wij alleen maar gelukkig kunnen zijn als Hij onze God is. Zijn volk zal Hem bij al Zijn namen leren kennen en aanbidden. Hij is wonderlijk omdat Hij God is en Mens. Hij is de Raadgever omdat Hij van eeuwigheid de Vertrouweling van God de Vader was en hier op aarde de mensen raad gaf. 

Jezus is de wijsheid van de Vader. Hij is God, één met de Vader. Zijn troon verheft zich boven elke andere troon en draagt niet alleen de kentekenen ervan maar ook de lasten. 

De luister van het Koningschap van Jezus zal toenemen en steeds helderder de wereld in stralen. Kenmerkend aan de heerschappij van Jezus is dat Hij door liefde regeren zal. Wanneer Zijn heerschappij zich uit zal breiden, zal ook de vrede zich vermenigvuldigen. 

Jezus zou regeren door voorzichtigheid en rechtvaardigheid. Hij is de enige Koning aan wiens rijk nooit een einde komen zal. Dat klinkt tragisch, maar is het niet. Want elke koning die Hem dienen zal, zal deel uitmaken van dit eeuwig koninkrijk waar alle heiligen eens als priesters en koningen regeren zullen. Zo heeft Jesaja vol blijdschap de heerlijke namen van Jezus uitgeroepen: “ Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst! “  ( De bijbel in gewone taal, MH, SV met uitleg, MH, NBV ) 

 

4 responses to “Het licht dat Jesaja zag ( 2 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *