Het Heilig Avondmaal

“ Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heere Jezus werd uitgeleverd nam Hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: “ Neem, eet, dit is Mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw om Mij te gedenken. Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en Hij zei: “ Deze beker is het nieuwe verbond dat door Mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om Mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt.” ( 1 Korintiërs 11 : 23 – 26 ev ) 

Het is klip en klaar dat de apostel Paulus niet alleen een navolgenswaardige leer, maar ook een navolgenswaardig leven leidde. De gemeenten die hij gesticht had, lagen hem na aan het hart. Paulus wist dat de prediking die hij bracht de meeste ingang zou vinden wanneer de dienaars hun toehoorders ertoe zouden kunnen brengen om hun voorbeeld te volgen. In de gemeente van Korinthe ging het er ongeregeld aan toe. De rol van de vrouw stond ter discussie, maar wat nog veel belangrijker was, de deelname aan het Heilig Avondmaal was in opspraak gekomen. Er was de apostel ter ore gekomen dat dit sacrament ontheiligd werd. Paulus – vurige verdediger van de waarheid – ging terug naar de woorden die Jezus Zelf tijdens de nacht van Zijn verraad gesproken had.Op het meest turbulente tijdstip van Zijn leven, toen Hij op het punt stond om Zijn lijden te ondergaan, stelde de Heere Jezus vast dat dit lijden voor altijd herdacht moest worden. Het blijft een wonder om te bedenken dat de Heere Jezus zelfs tijdens Zijn diepste levensmomenten aan ons dacht. Tot op de dag van vandaag worden de woorden van Paulus aangehaald als het Avondmaalsformulier in de christelijke gemeente voorgelezen wordt. De zichtbare middelen die Paulus noemde – brood, beker, en wijn – geven de heiligheid van het feestmaal aan. In de gemeente van Korinthe was deze maaltijd verworden. De liefdemaaltijd van Christus was een zwelgpartij geworden waarbij iedereen er eerst voor zorgde dat hij of zij genoeg te eten en te drinken had. Er bleef niets voor de andere volgelingen van de nieuwe leer over. De gelovigen hadden totaal geen respect voor hun geestelijke broers en zussen. Zo ging de betekenis die de Heere Jezus aan het Avondmaal gegeven had totaal verloren. Paulus ging terug naar de oorspronkelijke betekenis van het Heilig Avondmaal en stelde het verbroken lichaam en het vergoten bloed van de Meester opnieuw centraal door de woorden van Jezus te herhalen. “ Kijk, dit is Mijn lichaam. Ik zal voor jullie sterven. Herhaal deze maaltijd steeds opnieuw om aan Mij te blijven denken. Mijn bloed zal vloeien. Maar daardoor zullen jullie gered worden. Dat heeft God beloofd. Deze beker is daarvan het teken. Drink steeds opnieuw uit deze beker om aan Mij te blijven denken. “  Op deze manier laten jullie zien dat de Heere voor ons gestorven is. Dat moeten jullie blijven doen totdat de Heere terugkomt. Als je eet van het brood en drinkt van de beker, doe dat dan met respect voor de andere gelovigen, dan zal de maaltijd tot eer van God zijn. Anders maken jullie Zijn bitter lijden en sterven tot een farce.Kijk eerst kritisch naar jezelf. Vier pas daarna de heilige maaltijd samen met de andere gelovigen tot eer van de Heere. Mensen die tijdens de maaltijd geen respect voor de anderen hebben, zullen door God gestraft worden. Dit is de reden dat er zoveel mensen ziek en zwak zijn, en er velen overleden zijn.” Deze boodschap klinkt ons hard en moeilijk in de oren.Toch bleven alle mensen van de gemeente onder de gunst van God. Hij kastijdde degenen die Hij bijzonder liefhad. Hij deed dit uit vaderlijke liefde om te voorkomen dat er iemand voor eeuwig verloren zou gaan. Wie zichzelf kritisch bezag zou niet door de Heere bestraft worden. Maar wie de Heere strafte wilde Hij iets leren. Hij verlangde van de Korinthenaren dat zij hun  leven beterden zodat ze niet voor eeuwig om hoefden te komen, zoals degenen die het lijden en sterven van Jezus niet respecteerden. Paulus ging verder: “ Gedraag uzelf goed bij de Heilige Maaltijd van de Heere en wacht op elkaar. Wie honger heeft kan beter thuis eten, opdat de maaltijd van de Heere waardig en heilig zal zijn. Heilige dingen moeten op een heilige manier gebruikt worden zodat het Avondmaal werkelijk heilig blijft. “ Paulus vermaande de Korintiërs om niet anderen, maar zichzelf te beproeven en te onderzoeken. ( Matth. 7 : 1 ) Wie zichzelf oordeelde zou niet door God veroordeeld worden. Wanneer wij deze feiten op ons in laten werken dan beseffen we hoe hard we Zijn barmhartigheid nodig hebben. We zondigen elke dag. We komen niet toe aan onze opdracht om Hem lief te hebben met heel ons hart, heel onze ziel, heel ons verstand en al onze kracht. We zijn lauw in onze liefde. Niet één van onze motieven, zelfs op hun best, is zuiver. We mopperen. We maken ons zorgen voor morgen. We worden snel boos. We raken geïrriteerd over precies hetzelfde gedrag van anderen dat we vijf minuten geleden zelf hebben vertoond. Als God ons geen genade zou bewijzen, dan zouden we verloren moeten gaan. Wie de barmhartigheid van Jezus ziet, krijgt vreugde over de betekenis ervan. Dan gaan we Hem zo diep bewonderen, dat we Hem gaan imiteren. Dat kunnen we pas vanuit ons hart als we verbroken zijn om onze eigen zonden. 

( De Bijbel in gewone taal, SV met uitleg, SBiP, Avondmaalsformulier, MH, Piper )  

 

 

Geef een reactie