Het cadeau van Jezus

Het Hebreeuwse woord voor vrede ( sjalom ) heeft een veelomvattende betekenis. Het woord staat voor vrede niet alleen in de zin van geen oorlog en strijd, maar ook in die van  welvaart en volheid, compleetheid. Echte vrede is een geschenk van de Heere Jezus Christus. Jesaja heeft erover geprofeteerd “ Er is een Kind geboren, we hebben weer een Koning! Hij zal over ons regeren. En zo zullen de mensen Hem noemen: Wijze Bestuurder, Sterke God, Vader voor altijd, Koning van de Vrede. Zijn macht zal steeds groter worden en er zal altijd vrede zijn. “ ( Jesaja 9 : 5, 6a ) Deze uitspraak lijkt in schril contrast te staan met het leven van Jezus. Hij werd elke dag van Zijn bestaan met lijden geconfronteerd, onder de theologische elite ontstonden ruzies over Zijn leer. Zijn leven eindigde aan een kruis. Hoe kon Jesaja het in vredesnaam over vrede hebben? Dat kon Hij omdat Jezus naar de aarde kwam om schuld en zonde te vergeven. Hij gaf Zijn leven in ruil voor het onze. Mensen die naar Hem toe kwamen vonden een inwendige vrede. Hun hart werd van de zware last van erfzonde en schuld bevrijd.De engelen zongen :  “ Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt. “  Dat heeft Jezus in praktijk gebracht. Hij wacht alleen nog maar op onze honorering van de engelenzang.

” Ik geef jullie Mijn vrede. De vrede die deze wereld jullie geven kan duurt maar kort. Mijn vrede blijft altijd bij jullie. Wees niet bang, verlies de moed niet. “ ( Johannes 14 : 27 ) Vrede van God valt niet in woorden uit te drukken. Het is een gevoel van rust dat je niet verlaat wanneer je slecht nieuws hoort, aan het graf staat, of de operatiekamer binnengereden wordt.  Het is een vrede die je bijblijft als alles om je heen in chaos en verwarring is. Gods vrede is de totale afwezigheid van het kwaad in je hart. Vrede is een gave van de Heilige Geest. “ Ik wens jullie toe dat God, onze Vader, en de Heere Jezus Christus goed voor jullie zijn, en jullie Zijn vrede geven. “ schreef Paulus aan de christenen in Rome. Het voorrecht van christenen is dat zij het onderwerp van bijzonder liefde van God zijn. De apostolische zegenbede van Paulus heeft niet alleen de hartelijkheid van een goede wens in zich, maar ook het gezag van een zegening. In het Oude Testament was de algemene groet onder de Joden: “ Vrede zij u. ¨  Maar na de komst van de Heere Jezus is de genade daarvoor komen te staan. Genade is de gunst van God ten opzicht van ons, vrede omvat al het goede dat God ons te bieden heeft. 

God belooft ons een verbond van vrede. “ Mijn belofte van vrede geldt voor altijd. Dat zeg ik omdat Ik van jullie houd “ zei de Heere tegen de inwoners van Jeruzalem. Het is geweldig mooi om te beseffen dat het Verbond van God met de mens een eeuwig verbond is, Hij maakt het nooit meer ongedaan. Wanneer je probeert na te denken over het begrip eeuwige vrede dan kun je er niet bij hoe dat is. Het is de totale afwezigheid van het kwaad en de volkomen aanwezigheid van het goede. “ Ik zal een vredesverbond met hen maken” beloofde de Heere. Daarbij doelde Hij op het nieuwe eeuwige verbond dat nooit meer ongedaan gemaakt zou kunnen worden. Zoals een suzerein in het Nabije Oosten deed om zich aan een overwonnen volk te verbinden, zo verbond de Heere Zich met een verbond aan Zijn volk om het te beschermen tegen zijn vijanden en vrede te garanderen, zodat ze veilig zouden kunnen wonen. Deze belofte sluit aan op Leviticus 26 : 4 – 6 en houdt een aankondiging in van de Messiaanse tijd. “ Dan zal Ik ervoor zorgen dat er op de juiste tijd regen valt. Er zal veel groeien op de akkers, en de bomen zullen veel vruchten dragen. Jullie zullen altijd veel kunnen zaaien en oogsten. Er zal altijd meer dan genoeg te eten zijn. En jullie kunnen zonder zorgen in het land wonen. Ik zal ervoor zorgen dat er vrede is. Dan kunnen jullie rustig leven en hoeven jullie nergens bang voor te zijn. Ik zal alle wilde dieren uit het land verjagen. Er zal geen oorlog zijn. En als vijanden jullie aanvallen zullen jullie ze verjagen en allemaal doden. Er zullen maar vijf soldaten nodig zij om honderd vijanden te verslaan. En met honderd soldaten zullen jullie tienduizend vijanden kunnen verslaan. Jullie zullen al je vijanden kunnen verslaan. Jullie zullen al jullie vijanden doden. Ik zal voor jullie zorgen. Jullie zullen veel kinderen krijgen en een groot volk worden. Ik zal alles doen wat Ik jullie beloofd heb. Jullie zullen altijd meer dan genoeg kunnen oogsten. Er zal nooit te weinig voedsel zijn. Ik zal bij jullie wonen, en altijd bij jullie blijven. Ik zal jullie nooit in de steek laten. Ik ben jullie God en jullie zijn Mijn volk. Ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie uit Egypte bevrijd. Want Ik wilde niet dat jullie nog langer slaven zouden zijn. Daarom heb Ik ervoor gezorgd dat jullie vrij zijn en als vrije mensen kunnen leven. “ Wat een schitterende woorden. Het overdenken meer dan waard. Als je ze gelooft en Gods wetten onderhoud, zul je ervaren dat Hij niet één van Zijn goede woorden op de aarde laat vallen. ( SV, SV met uitleg, HSV, NBV, SB, de Bijbel in gewone taal, MH ) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *