God is liefde en wijsheid

God bezit oneindige wijsheid. Toen Hij Zijn Zoon Jezus Christus hier op aarde geboren liet worden, gaf Hij Hem al Zijn wijsheid en kennis mee. Dat is een geweldig mooie gedachte. De kennis van God is een mysterie en ligt opgesloten in Christus. Mensen die Hem als hun Heer aanvaard hebben volgen de Weg Die Hij wijst en blijven in Hem geworteld en gegrondvest. Ze houden vast aan het geloof dat hun geleerd is en zijn vol dankbaarheid. ( Kol. 2 ) Zeker in een tijd als deze, wanneer we er bij stil staan de de Heere Jezus naar deze aarde kwam. 

De kleine dingen ontsnappen niet aan Zijn blik en aan Zijn alwetendheid. “ Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. “ Leerlingen van Jezus geloven deze woorden. Mussen waren in Israël de goedkoopste vogels. Zo werden de leerlingen van Jezus ook vaak gezien, waardeloos. Hun gedachtegoed kan aan spot en hoon onderhevig zijn. In dit Bijbelgedeelte wordt drie keer gezegd dat we toch nooit bang moeten zijn omdat God de Hoogste Rechter is ( vs 26, 27 ) en Hij over alle dingen regeert. ( vs 28 – 30 ) Er staat ook dat  de leerlingen voor Hem bijzonder waardevol zijn. In een tijd van corona waarin we min of meer op onszelf teruggeworpen worden, is dit erg bemoedigend.  

Wat onze situatie ook is, of wat onze zorgen zijn, de Heere weet het allemaal. “Heer, U kent mij, U doorgrondt mij. U weet het als ik zit of als ik sta. U doorziet van ver mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op. Met al mijn wegen bent U vertrouwd.” Met deze teksten drukt de psalmdichter de verwondering van de psalmdichter voor de Goddelijke vermogens uit.  Hij wist dat de Heere zijn daden, en gedachten kende.  Op geen enkele plaats was Hij afwezig of ver van de psalmdichter vandaan. Heel zijn bestaan vanaf de dag van zijn verwekking tot aan die van zijn dood was bij God bekend en lag in Zijn handen. “  Als Jezus onze Heer is dan geeft dat vrede en vreugde in ons hart, en moed om onze levensweg in stand te houden, juist ook als het Kerstfeest is. Jezus, de Redder werd geboren!

Jesaja heeft daar veel kennis over gehad. Door de Heilige Geest geleid riep hij de stem van God uit: “ Denk terug aan alles wat eertijds is geweest, Ik ben God en naast Mij is er geen ander. Ik ben God, Niemand is aan Mij gelijk. “ Hij zegt: “  Wat Ik besluit wordt van kracht, alles wat Ik wil breng Ik ten uitvoer. “  ( Jesaja 46 : 10 ) Het kan ons helpen om te overdenken wat de Heere allemaal gedaan heeft in het verleden.

Zijn nederige geboorte in Bethlehem. Hoeveel wonderen heeft Hij niet gedaan? Ontelbare. Hij schiep hemel en aarde, en gebood de zon om stil te staan. Hij wekte mensen op uit de dood, en riep Zijn Zoon weer tot leven.Deze God wil ons moed en kracht geven om ons leven te leven, elke dag opnieuw. 

Hij kende Zijn eigen Zoon, maar ook ons al van vóór onze geboorte, want Hij zei tegen Jeremia: “ Voordat Ik je in de moederschoot vormde, had Ik je al uitgekozen. Voordat je de moederschoot verliet had Ik je al aan Mij gewijd en je een profeet voor alle volken gemaakt. “ Hoewel Jesaja dacht dat hij zijn roeping niet kon beantwoorden, is hij wereldberoemd geworden en citeren ontelbare mensen zijn woorden en profetieën tot op de dag van vandaag. Jesaja is dus een duidelijk voorbeeld van een mens die door de Heere geroepen was, en daarom ook met gaven bedeeld werd.  Wat onze taak of missie hier op aarde ook is, als wij daar God bij betrekken, dan wil Hij ons bekwamen en toerusten. 

God had kennis over de behoeften van de mens, voordat Hij hem schiep. Het is opvallend dat duidelijk uitkomt hoeveel liefde Hij in Zich heeft. “ Zo liefdevol als een vader is voor Zijn kinderen, zo liefdevol is de Heere voor wie Hem vrezen. Want Hij weet waarvan wij gemaakt zijn, Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. “ ( Psalm 103: 12, 13 ) Hij was erbij toen Hij wat stof en aarde bij elkaar zocht en tot een mens vormde. Hij denkt daar elke dag aan terug. Daarom heeft Hij zoveel geduld met ons. Dat is geweldig mooi. 

God heeft volmaakte kennis van ons hart. Hij zei tegen Samuël: “ De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. “ Daarmee bedoelde Hij de innerlijke hoedanigheden van ons hart. Dat is ook alweer een schitterende gedachte. Hoeveel tijd kost het niet om iemand anders deelgenoot te maken van de gedachten van je hart, of de plannen die je maakt en de visie die je hebt. Bij de Heere is dat allemaal niet nodig, Hij kent ons. 

“ Hadden wij de Naam van onze God vergeten, en onze handen uitgestrekt naar een vreemde God, zou onze God dat niet weten? Hij kent ons door en door. “ zei de dichter van psalm 44. De apostel Paulus zou deze woorden eeuwen later citeren met betrekking tot christenen die om hun geloof vervolgd werden. Het is dus bemoedigend om te weten dat Hij het weet als we ziek geworden zijn ten gevolge van de pandemie, of als ons bedrijf eraan gaat, of welke andere zorgen ons ook overkomen.  Betekent dat dat het altijd allemaal wel goed komt? Nee, maar toch ervaren gelovigen daadwerkelijk dat er kracht van deze woorden uitgaat. 

Tegenover deze feiten staat nog een tegenstelling. De wijsheid die wij opdoen moeten we ons moeizaam aanleren en eigen maken. Maar God wist altijd alles al. Hij is de Enige die niet door mensen onderwezen kan worden. “ Kan God iets van de mensen leren, Hij Die over de hemelingen rechtspreekt? “  ( Job 21 : 22 ) vroeg Job aan zijn vrienden. Hierbij verweet hij ze dat ze God voor wilden schrijven wat Hij doen moest, want ze weidden ontzettend lang uit over het Goddelijk handelen, en dat irriteerde hem. Niemand kan God iets leren. ( Job 39 – 41 ) en Zijn manier van handelen is veel verrassender dan zijn vrienden dachten. Dat zou blijken. 

Als je nagaat hoe de Heere alles voor Job in orde heeft gemaakt, hoe Hij de schepping vanuit de chaos schiep, Hoe Hij Zijn Zoon uit niets vormde in de moederschoot van Maria, dan krijgen we diep ontzag en heilige eerbied voor Hem. Deze God kan wonderen verrichten, tot op de dag van vandaag. 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *