Evangeliseren? Hoe doe je dat?

Tien jaar geleden – toen onze kids nog tieners waren – wisten wij geen betere manier te bedenken om onze kinderen iets over de praktijk van het geloofsleven bij te brengen, dan samen met hen de praktijk van het leven binnen te stappen. Als ouders namen wij onze kinderen overal mee naartoe. Niet alleen naar familiebijeenkomsten, maar ook naar allerlei kerkelijke activiteiten. We hebben heel wat evangelisatiewerk gedaan in de diverse wijken van Vlissingen. Het was onze vaste overtuiging dat er geen betere manier was om ze bij de kerk te houden, dan om ze enthousiast en praktisch voor te leven. Bij het nazoeken van mijn bestanden kwam ik een schitterend document tegen. In ons enthousiasme schreven we een evangelisatieproject! Dat wil ik de lezer niet onthouden. Veel van onze plannen hebben we in de praktijk uitgevoerd. Er zijn ook zaken die een andere vorm kregen. Eén ding staat voor
mij vast: het heeft ons gezin veel geestelijke zegeningen opgeleverd! Anderen aansteken met je geloof in Jezus Christus. Daar word je ontzettend blij van. Het is heerlijk als je merkt dat de vonk overslaat – op de wereld om je heen. Jezus nodigt immers iedereen uit om Zijn Koninkrijk binnen te komen?
De uitnodiging dat zijn wij zelf. We hebben vaak en veel nagedacht hoe we dat konden zijn.
HIer onder volgt een impressie.
We leerden onze kinderen hoe belangrijk het is om een aanstekelijk karakter te ontwikkelen, en een natuurlijke stijl. Om werkelijk bij het leven van mensen betrokken te raken. Relaties op te bouwen, en het Evangelie door te geven op een manier die bij mensen paste. Samen met de jongelui schreef ik onze overtuigingen op. We zochten in de Bijbel en vonden daar een schat aan wijsheid en informatie. Zoals gewoonlijk!

Vragen bij kerkplanting m.b.t. tot culturele diversiteit
Hoe ga je om met verschillen in Godsbeelden die vanuit culturele diversiteit zijn ontstaan? Bijvoorbeeld het beeld van God als Vader?

Onze eigen overtuigingen ten aanzien van kerk zijn

 1. Waarom moet volgens ons juist hier een nieuwe kerk komen?
       We kunnen vanaf deze plaats veel mensen bereiken. We zien en merken dat in deze buurt nog veel mensen in de duisternis leven (bijvoorbeeld islamieten, jehova’s getuigen, mensen die het christelijk geloof vaarwel gezegd hebben). Hier is ook de zondagschool, en later de tienerclub, begonnen. We geloven dat we het geloof zo dicht mogelijk bij de mensen moeten brengen, ook in die zin dat we bereikbaar voor hen moeten zijn, en als getuigen van de Heere in hun wijk bereikbaar moeten zijn.
 2. Waarin onderscheiden wij ons van andere kerken hier, oftewel waarom zouden wij wat moeten toevoegen aan het bestaande kerkelijke aanbod?
  We willen de mensen de ruimte geven om op cultuur-eigen wijze de Heere te dienen. Denk aan muziek en bepaalde vormen van de liturgie. We willen door deze vorm van gemeente zijn drempels verlagen en de mensen een ‘thuis’ gevoel geven.
 3. Welke mensen hopen we vooral te bereiken?
  In principe alle mensen die de Heere nog niet kennen. We hebben te maken met verschillende doelgroepen: ongelovigen, mensen die de wortels van het christelijk geloof zijn kwijtgeraakt en mensen die een andere godsdienst aanhangen.We zijn ons er van bewust dat deze groepen mensen een specifieke benadering vragen.
 4. Wat hebben wij te bieden aan deze mensen? Wat zouden wij graag zien gebeuren in hun leven?
  We mogen getuigen van een heerlijk en almachtig God die graag een relatie met mensen wil hebben, zelfs mensen die geneigd zijn om juist van Hem weg te lopen. We hopen hen tot Christus te mogen leiden en de genade van de Heere in hun leven zichtbaar te zien worden. We hopen dat ontwrichting- harmonie, wonden geheeld en haat in liefde veranderd mag worden.
 5. Wat zijn de belangrijkste kenmerken (verlangens, waarden, verhalen, overtuigingen, angsten, sociale omstandigheden enz.?) van deze mensen?
  Verlangens: geluk,  voorspoed, betere financiële omstandigheden;
  Waarden:                           meer gelijkheid, het belang van familie;
  Verhalen:                           scheiding, werkeloosheid, ontheemd zijn, verslaving;
  Overtuigingen:                 bijgeloof, geloof in Allah, ongeloof, ‘geniet van het leven, want je                                           bent er maar even’, werk brengt geluk (met geld is alles mogelijk);
  Angsten:                             Angst voor het verlies van een baan / zekerheid. Angst voor Allah, het                                  boze oog, angst voor gezichtsverlies, statusverlies van de familie                                             v.m. de opvoeding van de kinderen.
  Sociale
  omstandigheden:           hoge werkeloosheid, één ouder gezinnen, alleenstaanden en verslaafden, tweede generatie gastarbeidersgezinnen (Marokkanen)
 6. In hoeverre herkennen we deze kenmerken in onszelf en wat doet dat met ons christen-zijn?
  Wij verlangen ook naar geluk, voorspoed en zekerheid. Maar we beleven dit op een andere wijze dan de mensen die we als doelgroep zien. We herkennen ons niet sterk in de omschrijving die hierboven van de doelgroep is gegeven. Vanuit ons christen-zijn voelen we ons geroepen om de liefde van Christus en het geluk dat er in een leven met de Heere Jezus ligt, uit te dragen.
 7. a.      Welke theologie van de aard en de doelstelling van de kerk zijn de onderbouwing van    onze kerkplantingsstrategie en onze verwachtingen?
  De Bijbel zelf is de belangrijkste inspiratiebron.God roept mensen uit alle volken tot zich.Teksten als Openbaring 5 waar de 24 ouderlingen uit alle volken in eenheid God loven, zijn het voornaamste bestanddeel in onze overtuiging. Het toekomstbeeld van de Bijbel is multicultureel van aard. In de hemel is alle segregatie en etnische scheiding verdwenen. Als dat toekomstbeeld zo belangrijk is in de  Bijbel, moet het ook naar Gods wil zijn om op aarde een multiculturele christelijke       gemeente na te streven.

7. b.     Welke principes ten aanzien van verantwoording van leiderschap, verantwoording naar elkaar en tucht zouden we willen invoeren in de nieuwe kerk?
                Wij stellen ons voor dat in de ideale situatie de kerk begint als een gastvrije  gemeente met een duidelijke leider. Alle etnische groepen zijn in deze gemeente van  harte welkom.  We hopen dat in deze gemeente mensen zo ver mogen groeien in hun geloof dat zij een voorbeeld zijn voor anderen uit die groep en anderen tot God mogen brengen en een instrument mogen zijn om anderen tot geloof te laten komen.
Wij geloven dat inter-etnisch leiderschap meer verbondenheid en betrokkenheid oplevert.

7.c.         Door wie en door welke processen zal de Heilige Geest volgens ons spreken tot- en leiding geven aan de kerk?
Wij zijn instrumenten in de hand van God en van de Heilige Geest. De kern van ons handelen moet zijn om Zijn wil te volgen en een bruikbaar instrument te zijn voor Hem. Het is daarom van groot belang dat we voortdurend zoeken naar het plan van God met de gemeente. Dit willen we doen door het lezen van de Bijbel (waarin God Zijn wil aan ons bekend maakt), het bidden met elkaar (onze vragen aan de Heer voorleggen in het vertrouwen dat Hij antwoord  zal geven) en het ruimte geven aan het werk van de Heilige Geest bij de dingen die we willen gaan doen. Daarbij denken we aan de openbaring van de Heilige Geest in de uitleg van de Bijbel, de ervaring van de aanwezigheid van God in bijvoorbeeld muziek en in mensen.

7.d.        Welke verkondiging en welke vormen van evangelisatie zijn volgens ons nodig om discipelschap aan te moedigen?
Verkondiging: Het gaat om  het Evangelie van redding  en vrijheid door het werk van de Heere Jezus, maar daarnaast zeker ook om een leven in dienstbaarheid aan Hem waarbij uit liefde vóór Hem, vrucht gedragen en getuigd wordt.
Vormen: Uitleg van de Bijbel, Muziekavonden, Bijbelstudie in groepen, maar ook vanuit de dagelijkse praktijk in het geven van taalcursussen, het organiseren van sportactiviteiten, etc.

7.e.        Welke missiologische principes vormen de inspiratie voor de praktijk van Doop en Avondmaal in de nieuwe gemeente?
‘Gaat dan heen, onderwijst alle volken, lerende en onderwijzende in alles wat ik U gezegd heb. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden.’
Ook voor deze mensen geldt: Houdt dit Avondmaal tot Mijn gedachtenis en verkondigt de dood van de Heere totdat Hij komt.

7.f.         Hoe groot kan de nieuwe kerk worden zonder dat de gemeenschap er onder zal leiden? Is numerieke groei altijd een teken van gezondheid?
Als we ons hierover moeten buigen, is alles wel heel snel gegaan. We verwachten dat we dan al in het rusthuis zitten.
Numerieke groei hoeft niet altijd een teken van gezondheid te zijn. Het kan ontstaan doordat we te populistisch zijn.

7.g.        Op welke manier zal de nieuwe kerk goed nieuws zijn voor de armen? Hoe kunnen bijbelse principes over bijvoorbeeld het jubeljaar en over gemeenschap tussen arm en rijk worden toegepast?
We denken hierbij vooral aan sociale of maatschappelijk betrokken activiteiten van de kerk, zoals House of Hope.  De gemeente kan trainingen faciliteren in het omgaan met geld. Wanneer er welgestelde mensen in de gemeente zijn kunnen deze wellicht iets betekenen voor de andere gemeenteleden.

7.h.        Hoe kunnen we de nieuwe gemeente gericht houden op het Koninkrijk van God en voorkomen dat we naar binnen gericht raken?
– Noodzaak van persoonlijke geloofsbeleving en persoonlijke zekerheid;
– Aandacht voor de wederkomst van Christus en het verlangen naar een nieuwe wereld (de tijd dringt);
– We moeten als uitgangspunt hebben dat er bij God zekerheid voor eeuwige vrijheid en eeuwig geluk is;
– Het voorkomen van navelstaren;
– De nadruk leggen op de inhoud en de praktijk van het geloof en niet zozeer op de dogma’s en vormen waarin het geloof wordt beleefd;
– Het wervende karakter van een gemeente mag niet ondergesneeuwd raken;
– Er moet ruimte en aandacht zijn voor het werk van de Heilige Geest.

7.i.          Hoe kunnen principes van vrede en gerechtigheid van meet af aan een plek krijgen in de nieuwe gemeente?
God vergeeft ons, dus vergeven we elkaar ook.
Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet.
Heb de Heere uw God lief met heel uw hart, uw ziel en al uw krachten.
Dit is Mijn gebod dat gij elkander vurig liefhebt uit een rein hart.
Heb de Heere Uw God lief boven alles en Uw naaste als uzelf.

 1. Op welke manier zal onze kennis over mensen die wij willen bereiken en hun kenmerken onze aanpak (in vorm en inhoud) beïnvloeden?
  De kennis moet ons enerzijds behoeden een vooroordeel over deze mensen uit te spreken en ruimte te geven aan waarden en (culturele) gewoonten die wij zelf niet vanuit onze eigen levenssituatie (her)kennen. Anderzijds moet het er bij ons toe bijdragen dat we meer begrip en liefde leren krijgen voor de wijze waarop deze mensen God dienen.
 2. Zijn wij bereid om onze ideeën over kerk-zijn en geloven te wijzigen, onder invloed van deze kennis en toe hoever zijn wij bereid daarin te gaan?
 3. Wat is voor ons onopgeefbaar?
  – de Drie-eenheid van God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest;
  –  de Godheid van de Heere Jezus;
  –  de opstanding van de Heere Jezus uit de dood;
  –  wedergeboorte door genade en geloof alleen;
  –  de openbaring van God en Zijn wil zoals die ons bekend worden gemaakt vanuit de Bijbel.

Projectbeschrijving

Beginsituatie
a. Aanleiding tot het opzetten van een nieuw project

De aanleiding tot het opzetten van een nieuw project wordt beschreven in de hieronder genoemde brief aan de evangelisatiecommissie en kerkenraad van onze thuisgemeente.

Geachte evangelisatiecommissie en kerkenraad,

Zoals u allemaal wel weet, is het de laatste tijd steeds minder geworden met het bezoekersaantal van de tienerclub. Wij als leiding hebben hier in eerste instantie van alles aan proberen te doen. Zo belden wij de mensen die de club bezochten persoonlijk op, stuurden e-mail uitnodigingen rond of haalden hen met de auto. Uiteindelijk bleek dit toch niet effectief. Hier kwam bij dat de meisjes van de Armeense familie Awakian de gewone catechisatie bezochten. Zodoende kwamen zij ook niet meer zo vaak naar onze club. Uiteindelijk kwam het zo rond Pasen regelmatig voor dat er helemaal niemand meer op kwam dagen.

We hebben dit probleem met de evangelisatiecommissie besproken. Uit dit gesprek kwamen wel wat suggesties naar voren, zoals het zoeken van een andere locatie die wat meer in een van de wijken van Vlissingen gelegen zou zijn.

Hierover hebben wij nagedacht en met elkaar gesproken. Toch hebben wij allemaal niet het  gevoel dat dit de uiteindelijke oplossing zou bieden. Dat komt omdat wij geloven dat de Heere ons iets anders te zeggen heeft met dit alles. Wij zien om ons heen in onze stad dat het niet alleen gaat om de jongeren, de tieners. Wij zien zoveel sociale en geestelijke nood, juist ook bij de ouders van deze jongeren dat wij daar niet omheen kunnen.

Wij hebben in de weken die achter ons liggen veel gebeden. Ieder voor zich, maar ook samen, om de leiding van de Heere. Of Hij ons de weg zou willen wijzen die Hij wil dat wij gaan zullen. Wij werden sterk bepaald bij het gezicht dat Paulus had over de Macedonische man, die riep: “kom over, en help ons!” Voor ons was dit ook zo, aan de ene kant de tienerclub, die eigenlijk vanzelf ophield te bestaan, en aan de andere kant alle andere contacten die wij hadden met mensen in de stad, die ons met of zonder woorden riepen om hen in hun geestelijke maar ook vaak sociale, dus je kunt zeggen: lichamelijke nood bij te staan.

Hoe dit alles vorm en inhoud moet gaan krijgen is ons nog niet zo goed duidelijk, dat is een zoektocht, waarin voor ons de Wil en de Weg van de Heere voorop staan, maar waarin wij ook advies willen vragen aan deskundigen op zowel sociaal als missionair gebied.

Wij hebben ons ook beraden op onze positie als leiding van de tienerclub. Ons is inmiddels wel duidelijk dat wij in deze hoedanigheid niet verder gaan. Daarom hebben wij besloten om onze positie als leiding neer te leggen. De club zelf bestaat eigenlijk al niet meer, dus verdere maatregelen zoals het opheffen van de tienerclub hoeven niet getroffen te worden. Zo hopen wij de rust en de tijd te krijgen die wij nodig hebben om ons te beraden op de toekomst.

Wij bedanken u als evangelisatiecommissie en kerkenraad hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen. Hoewel er nu geen bezoekers meer kwamen, zijn die er wel geweest. De Heere weet waar het gestrooide zaad gebleven is, we geven het in Zijn Hand.

Voor de toekomst  vragen wij u om gebed, want een ding is zeker:  het is niet afgelopen met het Koninkrijk van God! Dan denken wij aan de preek van Tweede Pinksterdag: de stroom die uit de tempel komt, wordt steeds voller en dieper. Steeds meer volken zullen komen tot kennis van de Zaligheid, tot het uiteindelijk erop uit zal lopen dat er een schare zal zijn die niemand tellen kan uit alle geslachten en volken, talen en naties. Ons diepste verlangen is dat de Heere ons, maar ook onze hele gemeente, en alle kerkelijke gemeenten in Vlissingen die de Heere Jezus waarlijk liefhebben en uitdragen,zou willen gebruiken om te zijn als de bedding van de rivier uit Ezechiël waardoor het water van de Geest stroomde. Het zou toch een wonder zijn als het was: “en de stroom moest ook door Zeeland gaan?” Dit is onze zoektocht, hier worstelen wij mee. Als er uit dit zoeken concrete dingen gaan ontstaan , wegen geopend worden, dan zult u zeker van ons horen.

 

 1. Verslag van een funderend onderzoek van het project
  Er is bij de gemeente informatie opgevraagd over de demografische en etnische gegevens van de wijk. Van deze gegevens is een korte studie gemaakt. Enkele opvallende zaken zijn dat er in vergelijking  met andere wijken een grote diversiteit is in culturen en etnische groepen, er veel alleenstaanden en éénouder gezinnen zijn, dat het gemiddelde inkomen per inwoner lager ligt dan in overige wijken en dat het werkeloosheidspercentage erg hoog is (ca. 40%).c. Beschrijving van de achtergrond van het project
  ..
 2. Visie, missie en strategie
  Visie
                 Een gemeente waarin iedereen welkom is en waarin samen gezocht wordt naar de         wil van God voor het dagelijkse en eeuwig leven.We want to see unbelievers becoming commited followers of Jesus Christ.
 3. Missie
                 Onze opdracht zien wij als de Bijbelse opdracht van God om alle volken tot zijn discipelen te maken. Onze missie leiden we af uit de volgende teksten uit de Bijbel:Mattheüs 28: 19-20
  Ga  op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houdt dit voor ogen: Ik ben met      jullie alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

  Johannes 3
  Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven opdat iedereen   die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
  God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen,   maar om de wereld door Hem te redden.Johannes 10: 14-16
  Ik ben de goede Herder. Ik ken Mijn schapen en Mijn schapen kennen Mij. Zoals de Vader mij kent, en Ik de Vader ken. Maar ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen, ook die moet ik hoeden. Ook zij zullen naar Mijn stem luisteren en dan zal er één kudde zijn met één Herder.Jesaja 58
  De Heere spreekt: Is dit niet het vasten dat Ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden en ieder juk breken?  Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen?Een mogelijke naam voor de gemeente zou kunnen zijn:  the Shelter. Shelter betekent ‘Schuilplaats’.  Wij geloven dat een gemeente een plaats is waar  mensen met hun geestelijke en fysieke nood kunnen schuilen en waar bescherming, heling en bevrijding te vinden is. Je zou het ook een adviesbureau kunnen noemen: ‘Dit is de weg, wandelt in dezelve’ (Jesaja 20:31).

  c.            Strategie

  Een eerste bijeenkomst rondom het Kerstevangelie in december. Hieruit volgend eventueel meerdere bijeenkomsten plannen.Eerst het stromend Levend Water, de rest komt later. De medewerkers binnen het project / de gemeente mogen de bedding voor dit Water zijn.Maar, we willen ons ook laten verrassen door de Heilige Geest.d.  Kernwaarden (herkenbare eigenschappen van de gemeente en de personen die voor  haar actief zijn)

  3 – heiligheid                            holiness

–              zegen(end)                        blessing
–              loyaliteit                              loyalty
–              passie                                   passion
–              sterkte                                 strength
–              begrip                                   understanding
–              advies                                   advice
–              verlangen                           desire
–              bescherming                     protection
–              toewijding                          dedication
–              geloof                                   faith
–              glorie                                    glory
–              hoop                                     hope
–              genade                                grace
–              betrokkenheid                  commitment
–              liefde                                    love
–              goedheid                            goodness
–              kracht                                   power
–              wijsheid                               wisdom
–              offervaardigheid             sacrifice
–              vrijheid                                freedom
–              genade                                 mercy
–              vergeving                            forgiveness
–              zuiverheid                          purity
–              caring                                   zorgend

 

 

 1. Werkwijze
  Beoogde activiteiten
  Onze droom is om in de wijk zowel op het gebied van evangelisatie, Bijbelcursus, gemeentevorming en sociaal maatschappelijke activiteiten (taalcursus, sportactiviteiten, filmavonden, jongerensoos, kinderclub, koffieochtenden,           sollicitatietrainingen & loopbaangesprekken).
 2. Gebed
  Het is belangrijk dat het project in het gebed gedragen wordt. Het is goed als er een vaste groep betrokken en toegewijde mensen is, die het project voortdurend in hun gebed opdragen.
  Ook met de projectgroep is het waardevol en nodig om regelmatig bij elkaar te komen en samen na te denken over-  en te bidden voor het project.  Dit om de stem van de Heilige Geest samen te leren verstaan en onze verlangens, zorgen en gedachten aan de Heere voor te leggen.Contacten & Follow-up activiteiten
  Via de taallessen zijn we in contact gekomen met Polen. We willen deze mensen uitnodigen voor een gezellige avond in december. Dit zou de gelegenheid zijn om het Kerstevangelie te bespreken. Hierna zouden we meerdere bijeenkomsten kunnen beleggen. We denken hierbij aan Bijbelstudie, filmavonden, zangavonden en misschien wekelijkse bijeenkomsten.
 3. Diaconaal / maatschappelijk werk
  Ons diaconaal-maatschappelijk werk is in onze ogen niet los te zien van onze missionaire taak. We willen in al ons werk Christus vertegenwoordigen en uitstralen, zowel in het maatschappelijk werk als in het missionair werk ‘Er zijn geen verschillende lagen in de profetie: het diaconale en maatschappelijke dient samen en gelijk op te gaan’.

Discipelschap

Een gemeente waarin iedereen welkom is en waarin samen gezocht wordt naar de wil van God voor het dagelijkse en eeuwig leven.

We want to see unbelievers becoming commited followers of Jesus Christ.

b.           Tijdsplanning
Er wordt een tijdsplanning per activiteit opgesteld.

Onderwerp: Toelichting: Van start per:
Taalcursus Nederlandse lessen
Sportactiviteiten In de schoolvakanties
Filmavonden Maandelijkse filmavond
Jongerensoos Wekelijkse ontmoeting voor jongeren in christelijke omgeving (Dunya)
Kinderclub Wekelijkse activiteiten voor kinderen van de basisschool
Koffieochtenden Tweewekelijks
Sollicitatietraining Maandelijks
Bijbelcursus Wekelijkse verkenning van de bijbel met mensen uit de buurt.
Evangelisatieactiviteiten
De eerste kerkdienst Praise, Worship and Services
Kerstbijeenkomst Gezamenlijk eten en overdenking kerst + verrassingsact
Muziekbijeenkomst Per kwartaal
Andere activiteiten Kookworkshops, enz..
 1. Mensen
  Betaalde krachten
  In eerste instantie wordt het project gedragen door vrijwilligers. Het streven is om uiteindelijk een goede en betaalde kerkplanter aan te stellen, omringd door een groep gedreven vrijwilligers / miniplanters.

Organisatiestructuren
Er is momenteel geen hiërarchische inrichting. Het enige onderscheid is naar rol. Er zijn binnen de groep kerkplanters en veldwerkers.

 1. Middelen
  Bij een overleg met de evangelisatiecommissie van de Marnixkerk (Gereformeerde Gemeente in Vlissingen), is het project toegelicht. Ze verklaarden zich bereid ons financieel, geestelijk en daar waar mogelijk met personele inzet, te steunen.
 2.  Vormgeving

Centraal moet staan de dood zoals we geboren zijn, maar het Leven in Christus Jezus.

Tot geloof komen = belijden van hulpeloosheid, zonde en schuld voor God in het vroegere leven / het leven tot nu toe. (Het is noodzakelijk dat mensen dit inzien omdat ze anders de centrale plaats van de Heere Jezus als Verlosser / Zaligmaker ook niet zullen begrijpen)- en het aanvaarden van de Heere Jezus. Dit zal niet bij iedereen in dezelfde mate gedaan worden, maar is noodzakelijk om de last van het verleden achter te laten en in een nieuw godzalig leven te gaan wandelen.

Handelingen 2 :   37 / 16 : 30 – 31

 De kern van een gezonde leer: Jezus Christus en Die gekruisigd. Iedereen die in Hem gelooft zal niet verloren gaan.

Hoe zorg je dat er echt diepgang in de gemeente komt?

Er moet altijd nazorg zijn na een bijeenkomst. Mensen moeten met iemand kunnen praten en bidden.Van mensen die tot geloof komen moet worden verwacht dat ze een verdiepingstraject willen gaan, zoals een Emmäus of Alphacursus.

We denken ook aan – Bijbelstudie groepen voor “leden”, toerusting voor leiders, huiskringen, mentoraat, persoonlijke relaties.

 Multicultureel karakter: Hoe ga je zorgen dat je met deze nieuwe gemeente op z`n minst een representatieve etnische samenstelling van de wijk gaat geven?Hoe denk je verschillende etnische groepen aan boord te krijgen? Ga je gebruik maken van etnische leiders?Hoe train je mensen om open te zijn voor elkaars culturen?

 We denken mensen binnen te krijgen via allerlei sociaal werk: taalcursussen, burendagen, kinderwerk, participatie in werkgroepen zoals vrouwen tegen huiselijk geweld, meedoen met culturele dagen van de diverse bevolkingsgroepen. Verder het aanbieden van zaken die aantrekken zoals gezelligheid en ontmoeting.

Het liefst zouden we uiteindelijk gebruik willen maken van etnische leiders. Zo starten wij nu al met dit idee door voor de organisatie van de  Kerstbijeenkomst de inbreng van de mensen zelf te vragen. Zo wordt het Kerstevangelie door een Pool gelezen en willen we de Poolse mensen vragen om kerstliederen in hun eigen taal te zingen.

 Mensen trainen om open te zijn voor elkaars cultuur: Als mensen eenmaal het Evangelie gaan aanvaarden, zullen ze ook open gaan staan naar elkaar toe. Hiervoor moet ook aandacht zijn in de prediking en schriftuitleg. Mocht het zover komen dat er aparte diensten komen voor de diverse groepen (Poolse, Marokkaanse, Armeense etc.) , dan kun je de mensen aanmoedigen elkaars diensten bij te wonen. Je kunt ook  gezamenlijke diensten beleggen af en toe.

 Muziek

Deze neemt een belangrijke plaats in omdat je met muziek ook mensen kunt bereiken die de taal nog niet zo goed beheersen. Maar vooral omdat het een prachtige uitingsvorm is voor aanbidding.
Liederen: gezangen, liederen,de psalmen, in welke vorm dan ook: het maakt niet zoveel uit hoe het heet. Criterium: het moet volgens de Bijbel kloppen. Instrumenten: alle instrumenten waar je bij kunt zingen.De muziek voor een Afrikaanse dienst zal er anders uitzien als de muziek voor een Poolse dienst.

 Sacramenten
De Heilige Doop:
Wanneer de doop aan kinderen bediend wordt, duidt dit op Gods verbondstrouw, de zekerheid dat Hij onze God wil zijn. Het geeft aan dat God al naar ons vraagt, voordat wij naar Hem vragen.De volwassendoop (of belijdenis) , zouden wij, als we het formulier in ogenschouw nemen, willen zien als een persoonlijk amen op de doopbelofte. Dit zouden we graag willen symboliseren met de onderdompeling in water; het afleggen van het oude leven (in onszelf) en het opstaan in een nieuw leven (met Christus en geleid door Christus).(Genesis 17:7, Exodus 13, Leviticus 12, Matth. 3: 13-17, Lukas 2, Markus 10:16, Handelingen 2:39, Handelingen 8: 27-40)

Het Heilig Avondmaal:
Als iemand tot geloof gekomen is en belijdenis van zijn/haar geloof heeft gedaan of de volwassendoop ontvangen heeft, dan belooft hij/zij het Avondmaal trouw te zullen gebruiken (zie de formulieren).

Samenwerking met andere partijen
a.            Overzicht van partners

Onze gemeente van herkomst. Deze gemeente heeft toegezegd mee te willen leven in het gebed en het project financieel te willen ondersteunen. Ook is toegezegd  dat er op een gemeenteavond gelegenheid wordt gegeven om het project toe te  lichten en het bij de leden van de gemeente onder de aandacht te brengen. Hierin  zien we een prachtige gelegenheid om de gemeenteleden bij het project te betrekken, een achterban te krijgen, mankracht te werven en een gebedsteam te starten.

b.            Aard van de samenwerking
In de samenwerking richten we ons op het aangaan van partnerships. De visie en  missie van het project zijn leidend. We willen graag samenwerken met  anderen, maar geloven en vertrouwen erop, en blijven er voortdurend om bidden, dat de Heere ons een visie heeft gegeven die in overeenstemming is met Zijn wil en dat we, samen met de partners, daar aan moeten werken. Door het aangaan van partnerships is het mogelijk om met meerdere groepen samen te werken en kan de  spankracht van het project wellicht vergroot worden.

c.            Coaching of begeleiding
Via ICP.

Evaluatie

 1. Wijze van evalueren aan het eind van het jaar
 2. Leerpunten naar aanleiding van de evaluatie

We hebben veel gedaan en nog meer geleerd. Het Koninkrijk van God is overal, en zal er altijd zijn! Bovenstaande gedachten zijn onder veel gebeden opgeschreven. Het lied van Christ Tomlin hebben we vaak gedraaid. In een tijd als deze is het goed om ons enthousiasme voor het Koninkrijk van God wakker te houden. Het is mijn dagelijkse ervaring dat het koninkrijk overal is. Onder alle volken, rassen en onder alle sociale lagen van de bevolking. Het Levende Water zal er altijd zijn!

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *