Wie ein Mutbürger die Welt veränderte ( 2 )


 
“ Sermon von Ablass und Gnade “ luidt de titel van één van de belangrijkste,  beknopte, maar desondanks zeer explosieve uitgaven van dr. Martin Luther. 
“ Geef je geld in de eerste plaats uit aan je arme naaste, die het veel minder heeft – en haal het niet langer in je hoofd om een aflaat te kopen voor dat geld! Aflaten zijn van nul en gener waarde. De paus laat er dure prestigieuze bouwwerken van maken. Hij financiert er de Basilica di San Pietro in Rome mee!” schreef de Augustijner monnik klip en klaar.
Luthers Sermon bevatte niet alleen een frontale aanval op het pauselijk bedrijfsmodel, zij was tevens een geestelijke slag ten bate van de eenvoudige gelovigen, de burgers van de Duitse deelstaten. Hoewel het traktaat in een paar minuten te lezen was  hadden de woorden van de Sermon de effecten van een bom.
Door het hele land verspreid, in alle steden en dorpen bediscussieerden burgers en studenten Luthers woorden. Adellijken en geestelijken verbaasden zich over zijn “ schaamteloze en brutale “  uitspraken. Predikanten strooiden Luthers gedachtegoed uit over de hoofden van talloze luisteraars – burgers die zelf geen letter konden lezen. Luthers woorden buitelden van kansels en weerklonken op de marktplaatsen. Leraren brachten hen verder, handelaren vertelden druk gesticulerend tijdens hun handelsmissies wat ze van Luther wisten. Grote mensenmassa`s verdrongen zich rondom openbare voorlezers.  Zo straalde het heldere licht van Luthers Sermon klaar en duidelijk boven het theologisch debat uit. Het werd een publieke oerknal!
Met zijn heldere leer stelde Luther een nieuw maatschappelijk vlak in werking : het openbaar dispuut.  Met Gods hulp en in Zijn kracht effende hij de weg naar een democratisering van de theologie, die tot dat ogenblik slechts de geestelijke elite  voorbehouden was!
Toch waren het niet de hamerslagen aan de deur van de slotkapel die de woorden  van Luther snel als de wind verder brachten. Het was een ander geluid: het zoevende geluid van papier dat voorzichtig van de drukpers afgetrokken werd om de inkt niet te laten vervloeien.
De uitvinding van de boekdrukkunst leidde een mediarevolutie in die zijn weerga niet kende, en zonder meer met onze digitale revolutie vergeleken moet worden. De stoutmoedige Luther verschafte haar een weergaloze doorbraak. Eind 1520 werd Maarten Luther de meest gepubliceerde auteur ter wereld.
De Heere wilde Godsvrucht,  retoriek, wetenschap, kennis, en leeuwenmoed gebruiken om het licht van de Reformatie op te laten gaan!
( Vertaald en bewerkt uit GEO, ” die Welt mit anderen Augen sehen”  )

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *