De lofzang van Zacharias

Geprezen zij de God van Israël! 
Hij heeft Zich om Zijn volk bekommerd, en het verlost. 
Een reddende kracht heeft Hij voor ons opgewekt
Uit het huis van David, Zijn dienaar. 
Zoals Hij van oudsher heeft beloofd bij monde van Zijn heilige profeten! 
Bevrijd zouden we worden van onze vijanden, 
Gered uit de greep van allen die ons haten. 
Zo toont Hij Zijn barmhartigheid jegens onze voorouders, 
En herinnert Hij Zich Zijn heilig verbond. 
De eed die Hij gezworen heeft aan Abraham onze vader dat wij 
Ontkomen aan onze vijanden, Hem zonder angst zouden dienen, 
Toegewijd en oprecht. 
Altijd levend in Zijn nabijheid. 
En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden. 
Want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor Hem gereed te maken, 
En om Zijn volk bekend te maken met hun redding. 
Door de vergeving van hun zonden. 
Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God
Zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan
En verschijnen aan allen die leven in duisternis
En verkeren in de schaduw van de dood
Zodat we onze voeten kunnen zetten op de Weg van de vrede. ( Lucas 1: 68 – 79 ) 
Nadat Zacharias zijn zoon Johannes in levende lijve gezien heeft, opent hij zijn mond voor een schitterende lofzang. Zacharias komt tot zijn doel en mag profeteren.
Allereerst looft hij God voor het werk van de verlossing dat door de Messias Zelf bewerkt zou worden. ( vs 68 – 75 ) Hij spreekt in de naam van God, en legt gedreven door de Heilige Geest de betekenis van de gebeurtenissen uit.
Steeds wanneer God in het Oude Testament Zijn volk bezocht  was er sprake van een uiting van Zijn genade of een oordeel. Nu heeft Hij de mooiste uiting van Zijn genade door middel van een groot wonder voorzegd. Johannes en de Heere Jezus die eigenlijk niet geboren konden worden, kwamen ter wereld. Hier laat de Heere duidelijk zien dat Zijn genade via een weg van onmogelijkheid geschonken zou worden. De profetie van Zacharias legt uit dat de geboorte van zijn zoon Johannes in beginsel de verlossing zal zijn, dankzij zijn voorzegging over de  vergeving van zonden die God door middel van Jezus mogelijk gemaakt heeft. 
Naast de verlossing van de zielen van mensen gaat het bij de komst van de Heere Jezus ook om een politieke en sociale bevrijding. Door de vergeving van zonden zal de Heere Zijn volk geestelijk stichten, en hen bovendien de kracht en gaven geven die zij nodig hebben om hier op aarde als christenen een wezenlijk verschil uit te maken. 
Zacharias legt verband met de geboorte van zijn zoon Johannes en de geboorte van de Heere Jezus. Hij looft God daarvoor. Hoeveel tijd heeft hij wel niet gehad om na te denken over al deze dingen in de negen maanden dat hij niet praten kon! Hij is niet langer ongelovig, maar prijst met grote zekerheid de komst van de Verlosser. De straf die de engel Gabriël over hem uit moest spreken, werd een bron van zegen voor zijn ziel. De lange stille dagen hebben hem niet van God weg doen gaan gelukkig!
Jezus, Immanuel komt! Hij zal een Verlosser van de zonde zijn, dankzij de vergeving die God door middel van de Heere Jezus mogelijk maakt. ( vs 77 )
God bezoekt Zijn volk als een Vriend! Hij zou het verbond van het koningschap dat Hij met David gesloten had vervullen.Hoewel dat geslacht eigenlijk verworpen was, ontsproot er een nieuwe loot, een hoorn des heils en der zaligheid: de Heere Jezus Christus.
Het zou via Hem tot een eervolle verlossing komen, een cornucopia, hoorn des overvloeds. De Heere geeft altijd mild en overvloedig. Zo is Hij gewoon. De hoorn is een symbool van kracht ( Psalm 132: 17 ) ‘ Hier breng Ik Davids huis tot aanzien, hier ontsteek Ik een lamp voor Mijn gezalfde’ bad eens een hopende pelgrim op weg naar Jeruzalem voor de heilige stad. Deze belofte zag op de komst van de Messias. Die nu vervuld ging worden.
Zo toonde de Heere Zich barmhartig jegens onze voorouders. Hij herinnerde Zich Zijn heilig verbond. Aan dit verbond lag een eenzijdige goedheid van God ten grondslag. Deze barmhartigheid moet nog elke dag een voorbeeld zijn voor ons als gelovigen. ( Lucas 6 : 36 ) 
Door de verlossing die de Heere tot stand zou brengen wilde Hij een volk stichten dat Hem altijd toegewijd zou zijn. In het bijzonder in het kader van de eredienst. Hij zag uit naar een volk dat Hem vereren zou, en dat vroom en rechtschapen zou leven.  ( Lucas 2 : 75 )
De Heere Jezus is de Verlosser Die het volk een diepgaander exodus schonk dan eens Mozes had gedaan. Mozes leidde de Israëlieten uit Egypte, maar de Heere Jezus zou komen om gevangenen van de zonde en de dood te bevrijden. Hij was de Goede Herder, Die Zijn leven gaf voor Zijn schapen. ‘Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben, en overvloed. Het leven in al zijn volheid.’ ( Johannes 10: 10 )
De zoon van Zacharias was uitverkoren om een profeet van de Allerhoogste te zijn. Hij zou voor de Heere uitgaan om de weg voor Hem gereed te maken. Hij zou het volk Israël bekend maken met hun redding door hen de vergeving van zonden te proclameren. De verzoening met God. ( Psalm 130 : 7 – 8 )
Als een lichtende ster in het duister van die lange tijd zonder profetie zou de Heere Jezus Zijn licht brengen, en Gods volk leiden. Het licht is het symbool voor de aanwezigheid van God of van Zijn redding. ( Ex. 13: 21 / Micha 7 : 8b / Psalm 27: 1 / Jesaja 60 : 1 – 3 )
Gods vrede is totaal iets anders dan de afwezigheid van oorlog. Gods vrede gaat ons menselijk verstand te boven. Zij is een vrede in de betekenis van volheid van leven. Zij is de Messiaanse verlossing. ‘ Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft. ‘ ( Lucas 2 : 14 ) God krijgt de eer, en wij mensen mogen ervan genieten. 
Deze vrede herstelt de rechtvaardigheid in de verhouding tussen de mensen, en in de verhouding met God. ( Romeinen 14 : 17 ) ‘ Want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. 
Dat alles heeft Zacharias in zijn lofzang uitgelegd. De inhoud van zijn lofzang is ongelooflijk rijk. De Heere maakt ons werkelijk vrij. Hij geeft ons gerechtigheid: God schenkt genade en wij mogen onze zonden inruilen voor Zijn verlossing en zaligheid.΅ Uit Zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar genade en goedheid zijn door Jezus Christus geworden.’ ( Joh. 1 : 17 )  Vrede die alle verstand te boven gaat in ons hart, omdat al onze zonden vergeven zijn en Zijn vriendelijk Aangezicht over ons doet lichten. ‘ Moge de Heer U Zijn gelaat toewenden, en vrede geven. ‘ ( Num. 1 : 26 )  Vreugde in God als een aspect van de vrucht van de Heilige Geest. ‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing ‘ Dit heeft Zacharias eerst van God geleerd. Nu mocht hij het uitzingen. De waarheid van zijn profetie kwam er gelijk achteraan: 
‘ Het kind groeide op, en werd gesterkt door de Geest. ‘ ( Lucas 1 : 80 )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *