De Bergrede ( 5 )

De Bergrede ( 5 )
Wat behandelde de Heere Jezus Zijn toehoorders goed! Opnieuw prees Hij al die hongerige en dorstige mensen gelukkig. Opvallend! Geen enkel verwijt klonk door in Zijn stem! Moest Hij de menigte de Wet niet eerst voorlezen? Of ernstige waarschuwingen laten horen over de zonde? Waarom niet?
Jezus wist hoe al deze mensen gekomen waren. Hij keek dwars door hen heen, tot op de bodem van hun hart. Hij wist exact wat ze nodig hadden.Troost en bemoediging! Zouden het allemaal kinderen van God geweest zijn? Feit is dat het Christusvolgers waren. ( Math 4: 25 ) De verkondiging van Jezus ging niet met de doop vergezeld, zoals bij Johannes de Doper het geval was. Jezus` verkondiging werd vergezeld van de genezing van zieken en bezetenen. De tijd van vervulling leek te zijn aangebroken. ( Math. 4: 14 ) Wat zou er volgen op Zijn uitspraak over de gerechtigheid? Daar klonk het uit Zijn mond:
“ Gelukkig zijn de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.”
Barmhartigen zijn mensen die in een geest van mildheid en liefde anderen tot steun zijn.
Micha 6: 8 Mensen die recht doen, trouw betrachten, en nederig de Weg gaan met hun God.
Micha 7:18 Mensen die God kennen als een God die schuld vergeeft en aan zonden voorbijgaat . Een God Die niet woedend blijft, maar liever Zijn trouw betoont aan het volk dat nog over is.
Math. 9: 13 Een God Die veel liever ziet dat wij elkaar barmhartigheid bewijzen, dan dat wij offers brengen. Een God Die geen rechtvaardigen roept, maar zondaren!
Math. 12: 5-9 Een God Die de priesters zegt dat Hij oneindig veel liever barmhartigheid heeft, dan dat onschuldigen worden veroordeeld om een futiliteit zoals door het koren wandelen op de sabbath. 
Math.18: 15 – 34 Een God Die precies voorschrijft hoe wij moeten handelen als iemand ons iets aangedaan heeft. Die mensen ruimhartig vergeeft!
Barmhartige mensen zullen zelf barmhartigheid ondervinden. De manier waarop wij anderen behandelen heeft grote gevolgen voor de manier waarop wij straks door God behandeld zullen worden. Dit verband wordt vaak naar voren gebracht in de Bijbel. Math. 6: 14 – 15 / Math. 7: 1 – 2 / Jakobus 2: 13.
Barmhartig is de Heere, en zeer genadig! Ziet Hij de zonden niet? Natuurlijk ziet Hij die! Hoewel zwaar getergd, blijft Hij lankmoedig en weldadig. Hij straft ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze schuld. Dat is een troost als je ziek wordt, of als je iets ergs overkomt. Hij weet waarvan wij gemaakt zijn, Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. Hij blijft trouw aan wie Hem vrezen. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Haleluja, Prijst de Heere, hemelse machten! Dienaren die doen wat Hem behaagt! Prijst de Heere al Zijn schepselen! Overal in Zijn Rijk! Prijst de Heere mijn ziel! ( Psalm 103 : 17 – 22 )
 

 
 
 

Geef een reactie