Advent ( 2 )

 
Advent ( 2 )
De scepter zal van Juda niet genomen worden, noch de heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat de Held komt, Hem zullen de volken aanhangen.( Gen 49 )
 
Vader Jacob is aan het eind van zijn leven gekomen. Wat is er veel gebeurd in al die lange jaren! Dat valt te lezen in Genesis 25 t/m 49.
Een leven vol wederwaardigheden is ten einde gekomen. Jacob heeft vrede! Hij mag binnen afzienbare tijd zijn God ontmoeten, en daar ziet hij naar uit! Hij wacht erop!
Maar voordat hij sterft, zegent hij zijn zonen. Jacob was niet alleen een kind van God, hij was ook een profeet. Hij laat de broers bij zich roepen en zegt:  “kom allemaal hier dan zal ik jullie vertellen hoe het je in de toekomst zal vergaan. Kom hier, en luister zonen van Jacob, luister naar Israël , je vader.
( Gen. 49: 1 – 2 )
 
Vol verwachting naderen ze het sterfbed van hun vader. Wat zou hen ten deel vallen? Daar komen de woorden als een stroom uit de mond van hun vader. Hij vertelt zijn kinderen over de manier waarop God zich in zijn leven heeft geopenbaard ( vs 3 ), over Zijn trouw ( vs 15 – 16 ) en over de goddelijke beloften ten aanzien van zijn nakomelingen ( vs 4 ) zijn toekomst ( vs 21 ) en het beloofde land.( vs 4 )
 
De ene na de andere broer passeert de revue.
Als het de beurt van Juda is, gebeurt er iets wonderlijks! De ogen van vader Jacob lichten op. Hij ziet een heerlijke Toekomst voor zijn geestesoog verschijnen. Die Toekomst is de Heere Jezus Christus! De Messias zal voortkomen uit de stam van Juda!
 
Daar klinkt de stem van de oude Jacob: “ Juda gij zijt het! De scepter zal in uw handen blijven totdat Silo komt!. Silo = Christus, de leeuw uit de stam van Juda! Hij is Degene Die recht heeft op de Koningsscepter. Hem zullen alle volken dienen! “ ( vs 10 )
 
Hier zien we de gouden draad van de Godsregering opnieuw verschijnen nadat de Heere duidelijk gesproken had. Toen Hij het genadeverbond oprichtte ( Gen. 3) allereerst. Daarna in het verbond dat Hij met Abraham maakte ( Gen. 17 ) en in de belofte aan David ( psalm 89: 4 ) En hier opnieuw! Hij bevestigt Zijn verbond van kind tot kind.
 
Immanuel komt! Door de donkere tijden van afval en Godsverlating van het volk van Israël heen. Opnieuw kwam er een profeet, Jesaja. Helder en duidelijk riep hij het uit: “de Heere Zelf zal u een teken geven: zie, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn Naam Immanuel heten! Immanuel  : God met ons! God zal bij de mensen komen wonen. Ja, God zal mens worden.
 
Dan kan het niet anders dan dat Zijn moeder Davids en Abrahams dochter moet zijn. En dat zij de maagd is die zonder man gebaard heeft. Mattheus 1 vertelt het onomwonden:
 
De afkomst van Jezus Christus was als volgt: Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest ( Mat 1:18 ) .
 
Tweeënveertig keer heeft Matteüs beleden dat Maria van de stam van Juda, en van het bloed van David is. Over het getal 42 wordt gezegd dat het het antwoord op de ultieme vraag over het Leven , het Universum, en Alles is.
Christus is het antwoord op Alles!
Hij was het antwoord van de Engel aan Maria. Hij was het antwoord op het uitzien van de heiligen in Jeruzalem, en van vele anderen die later geboren werden of tot geloof kwamen.
Hij is het antwoord voor elk die in het duister dwaalt. Ook nu, Anno 2016.
Het Antwoord op onze zonde, onze nood, onze zorg, onze blijdschap, onze Toekomst!
Door Zijn genade mogen wij ons leven leven  voor Zijn aangezicht. Steeds meer gelijkvormig wordend aan Zijn heerlijk beeld. Totdat Christus onze Heere terugkomen zal op de wolken van de hemel!
 
Hoe heilig is Zijn Naam!
Laat volk bij volk tezaam
Barmhartigheid verwachten
Nu Hij de Zaligheid
Voor die Hem vreest bereidt,
Door al de nageslachten!
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *