1 Korintiërs 2:7-9

Toch is wat ik vertel ook wijsheid, maar het is geen menselijke wijsheid. Het is niet de wijsheid van de machthebbers van de wereld die trouwens allemaal vernietigd zullen worden. Nee, ik heb het over Gods wijsheid, over Gods wijze plan. Pas als je alles over het geloof geleerd hebt, kun je dat plan begrijpen. Gods plan bestond al voordat Hij de aarde maakte, maar Hij heeft het lang verborgen gehouden. Want Hij had vanaf het begin besloten om zijn wijze plan pas in onze tijd bekend te maken, omdat Hij ons wilde redden. De machthebbers op aarde hebben Gods wijze plan niet begrepen. Anders zouden ze Jezus, de Heer, die redding brengt, niet aan het kruis gehangen hebben. Het staat al in de heilige boeken: geen mens kent Gods wijze plan, geen mens heeft het bedacht of begrepen. Maar God heeft Zijn plan bekend gemaakt aan de mensen die van Hem houden. Zo wilde God het. 

De eenvoud van de prediking is als een eenvoudige omlijsting van het kostbare nieuws dat God ons brengt. Het laat alle ruimte aan de Geest om te bewerken wat God besloten heeft. Lang niet iedereen begrijpt de wijsheid die van God komt. Velen wijzen de boodschap van het Evangelie af, en vinden het allemaal onzin. Geestelijk volwassenen begrijpen het Evangelie echter wel, ze begrijpen de kern van het geloof. Het gaat altijd weer om de essentie, het grote Offer van Jezus. We mogen daar nooit iets vanaf halen, of iets aan toevoegen. Want Jezus  is de enige reden waarom de Schepper van hemel en aarde weer met ons in een relatie wil zijn.

De wijsheid waarover Paulus het had is niet van deze eeuw, met je gewone verstand kun je het niet vatten en ook niet waarderen. Wereldlijke overheden en machthebbers begrepen er niets van, wilden er vaak niets mee te maken hebben, of probeerden mensen met geweld te kerstenen. Hieruit bleek dat ze de kern van het Evangelie niet begrepen hebben. 

De verkeerde geestelijke machten kun je ook opvatten als zijnde de satan en zijn gevallen engelen, zij zijn altijd bezig om kwaad te doen en onheil te stichten. Ze zaaien verwarring in de harten van de mensen, en laten het woord van God verkeerd overkomen. In het beginsel zijn deze machten al verslagen door de Heere Jezus, maar dat zien we nu nog niet. De volledige overwinning komt als Jezus terugkomt. Alle machten en krachten die Jezus niet aanvaarden voor Wie Hij werkelijk is, zullen dan volkomen teniet gedaan worden. 

Het woord ‘ mysterion’ wordt door Paulus gebruikt om aan te duiden dat er delen zijn van Gods heilsplan die nu nog voor ons verborgen zijn. Je moet niet denken dat het voor God Zelf ook een geheim was, of dat Hij niet wist wat Hij deed. Hij heeft alles reeds voorzien van voor de grondlegging van de wereld. De wijsheid van God is hetzelfde als het geheim van God. Mensen die Hem volgen, en met Hem leven, mogen steeds meer zien van dat heerlijke plan. Hij maakt het nog elke dag bekend aan mensen die van Hem houden. Zo heeft God de Vader het willen hebben. 

Velen hebben nooit iets begrepen van het Plan dat God met de wereld had. Wanneer de satan Gods geheim had gekend, en geloofd, dan was hij nooit van God afgevallen. Zo is het ook met iedere ongelovige. Wie werkelijk ziet wat God doet, en Wie Hij is, kan niet anders dan Hem liefhebben, vertrouwen, en volgen.