Het gebed ( 3 )

Het gebed ( 3 )

Eens, heel lang geleden woonde er in het land Kanaän een koning die Hizkia heette. Hij was al heel jong koning geworden. Koning zijn is een heel moeilijk en zwaar werk. Een koning moet met iedereen in het land rekening houden. Dat kost veel kracht en wijsheid.

Op een dag werd koning Hizkia ziek. Zo ziek dat hij zou gaan sterven. De artsen konden niets meer voor hem doen om hem beter te maken.
De Heere stuurde de profeet Jesaja naar Hizkia. De profeet Jesaja moest naar het paleis van de koning gaan en hem vertellen wat de Heere besloten had.

“ Koning Hizkia, u moet uw testament opmaken. Daar moet u inschrijven hoe u alles geregeld wilt hebben. Want u zult gaan sterven, en niet meer beter worden.”

Wat een boodschap! De koning was nog maar 38 jaar oud ongeveer. Hij wílde nog helemaal niet sterven!

Jesaja ging weer weg en liet koning Hizkia alleen achter. Wat deed de koning nu? Hij ging naar de allerbeste dokter van de hele wereld. Hij ging naar de Heere God!

Daar ligt de koning. Niemand kan zijn gezicht zien, want hij heeft het naar de muur gedraaid. Alleen de Heere God mag weten hoe hij zich voelt.

Vanuit de hemel ziet de Heere het gezicht en het hart van Hizkia. Hij hoort ook de stille woorden :

“ Heere, ik smeek U, let er toch op dat ik mij altijd oprecht en met heel mijn hart naar Uw dienst gericht heb. En steeds heb gedaan wat goed is in Uw ogen!”

Hizkia, heb je dan geen zonden? Ben je echt helemaal heilig en goed?
Hizkia had de offerplaatsen van het volk – waar ze hun offers brachten aan de afgoden – verbrijzeld. Hij had ook alle Asjerapalen omver gegooid. Hij had zelfs de koperen slang van Mozes aan stukken laten hakken. Dat had hij allemaal gedaan omdat de Israëlieten vergaten dat de Heere de Enige God was. En dat Hij alléén gediend en vereerd mocht worden. De Israëlieten waren namelijk wierook gaan branden voor de koperen slang, terwijl ze de Heere vergaten.

Hizkia stelde zijn vertrouwen in de Heere, de God van Israël. Nooit, noch voor zijn tijd, noch na hem, is hij geëvenaard, door geen van de koningen van Juda. Hij hield van de Heere met zijn hele hart en nooit had hij zich van Hem afgekeerd. Dat kon van geen enkele koning van Israël gezegd worden! Bovendien hield hij zich aan de geboden die de Heere aan Mozes Zijn knecht had gegeven.

Hizkia denkt daaraan als hij bittere tranen huilt. Zou de Heere hem nu vergeten, nu het er zo slecht met hem voorstaat?

De Heere vergeet Hizkia niet! Hij hoort zijn roepen en ziet het hart van de koning. Onmiddellijk geeft Hij een nieuwe boodschap in het hart van Jesaja!

“ Jesaja, ga weer naar binnen en zeg tegen Hizkia, de vorst van Mijn volk: “Dit zegt de Heere, de God van je voorvader David: Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Welnu, ik zal je beter maken. Over drie dagen zul je zó opgeknapt zijn dat je naar de tempel kunt gaan. Ik geef je nog vijftien jaar te leven en ik zal jou en deze stad redden uit de hand van de koning van Assyrië. Ik zal dat niet om jou doen, maar om Mijzelf. Ik zal de stad redden, en ik zal de stad beschermen. “

Jesaja zwijgt even. Hij geeft een opdracht aan de dienaren van de koning. Ze moeten een plak gedroogde vijgen uit de keuken van het paleis halen. Die moeten ze op de zieke plek van het lichaam van koning Hizkia leggen.

Zo gezegd, zo gedaan. Hizkia voelt het verschil gelijk! Hij voelt dat zijn kracht terugkomt.

“Krijg ik van de Heere ook een teken dat ik over drie dagen naar de tempel zal kunnen gaan? “
Vraagt hij aan de profeet.
“Jazeker” zegt Jesaja. “ De Heere zal u een teken geven dat Hij Zijn beloften zal nakomen. Wat denkt u, zal de schaduw op de zonnewijzer van Achaz tien graden vooruit gaan, of tien graden achteruit?”

De zonnewijzer van Achaz was waarschijnlijk een zonnewijzer in de vorm van een piramide met treden. Daarboven was een stang geplaatst waarvan de schaduw op die treden viel. Zo konden de mensen zien hoe laat het was.

“Tien graden vooruit zou niets bijzonders zijn.” antwoordt Hizkia. Maar tien graden achteruit wèl.”

Na deze woorden bad Jesaja tot de Heere en de Heere deed wat Zijn knecht Hem vroeg: de schaduw van de zonnewijzer van Achaz ging tien graden achteruit!
De Heere deed een wonder op het gebed! Wat een grote en luisterende God!

Hizkia, nu ga je zeker wel verder met het dienen van de Heere? Je lijkt ons een koning zonder fouten!
Helaas, wat staat er verder nog over Hizkia geschreven: Er kwamen gezanten uit een ander land naar hem toe. Ze hadden gehoord over zijn ziekte. Ze hadden ook brieven bij zich want ze wilden Hizkia vragen om hulp tegen de wrede overheersers, de Assyriërs.

Koning Hizkia neemt de brieven aan, en dan gebeurt het: hij laat alles zien wat hij heeft: zijn zilver, zijn goud, het reukwerk, de kostbare oliën en nog veel méér. Alles en alles wat in zijn schatkamers ligt dat laat hij zien! Er is niets in zijn rijk dat hij de gezanten niet laat zien.

Opnieuw komt de profeet Jesaja naar Hizkia toe.

“ Koning Hizkia, wat kwamen die gezanten bij u doen, en waar kwamen ze vandaan? “
“ Het waren mensen uit Babylonië Jesaja. Ze hebben alles gezien uit mijn hele rijk. Er is niets in mijn magazijnen dat ze niet gezien hebben. “

Toen zei de profeet Jesaja:

“ Luister koning Hizkia. Het duurt niet lang meer , of alles wat zich in uw paleis bevindt, alles wat uw voorouders tot nu toe bij elkaar gespaard hebben, dat zal naar Babel worden weggevoerd. Er blijft niets van over. Ook een aantal van uw zonen zullen naar Babel worden weggevoerd om daar dienst te gaan doen in het paleis van de koning. “

Vindt Hizkia het erg? Barst hij weer in tranen uit? Nee,Hizkia antwoordt:

“ Het is goed, wat u namens de Heere tegen mij hebt gezegd.

“ Want hij denkt: Dat betekent dat er zolang ik leef, rust en vrede zal heersen in mijn rijk.

En zo was het ook! Hizkia heeft nog veel mooie dingen gedaan in de vijftien jaar die hij van de Heere kreeg. Hij heeft vele overwinningen behaald op zijn vijanden. Hij bouwde bovendien een ondergronds kanaal om het water van de Gichonbron naar het waterreservoir van Siloam te leiden binnen de vestingmuren van de stad. Zo was er altijd water, ook als de stad belegerd werd door vijandelijke legers!
Veel eeuwen later – in het jaar 1880 – is er bij de ingang van deze tunnel een handschrift ontdekt. Dat noem je een inscriptie. Nieuwsgierige onderzoekers ontdekten het verhaal van de tunnel en hoe deze dwars door de rots heen uitgekapt was. Ongelooflijk, wat een werk moet dat geweest zijn!

Zie je hoe goed de Heere is? Begrijp je dat Hij elk gebed hoort? Hij luistert, en antwoordt elk kind van Hem op Zijn tijd en op Zijn manier. Hij antwoordt ons nooit omdat wij zo goed zijn, of zo braaf. Hij antwoordt ons om te laten zien hoe machtig Hij is.
Hij antwoordt ons om Zijn Naam en Zijn eer groter te maken.
Wat een God!

Leef jij al voor Hem? Bidt er maar om! Je ziet aan Hizkia dat het soms al genoeg is als je wat geluiden voortbrengt, want de Heere ziet je hart.
Het leven met de Heere is een prachtig leven!
Hij zal je altijd leiden!
En eens mag je voor altijd bij Hem zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *